Pomocník systému OBERON
Import z programu Mzdy a personalistika

Vo verzii November/2016 pribudol do OBERON-u ďalší nový modul, a to Mzdy a dochádzka. Dovtedy sa na výpočet miezd používal samostatný program Mzdy a personalistika, ktorý však už bol technologicky a morálne zastaralý. V nasledujúcej časti je uvedený návod, ako postupovať pri prechode na novú generáciu modulu na výpočet miezd.

Úvodné kroky pri prechode

Nový modul na spracovanie miezd používa na uloženie údajov databázu OBERON-u – teda nie samostatnú databázu, ako pôvodné mzdy. Z tohto dôvodu je potrebné pri prechode do nového OBERON-u vykonať import údajov z pôvodnej databázy.

Pred samotným importom údajov je potrebné v pôvodnom programe Mzdy a personalistika vykonať tieto úkony:

  1. Kompletné spracovanie miezd - je potrebné dokončiť spracovanie miezd za daný mesiac, t. j. mesiac nesmie ostať rozpracovaný (niektoré mzdy spracované a niektoré nie).
  2. Vytlačenie (exportovanie) tlačových výstupov - je potrebné vytlačiť (prípadne uložiť do PDF) všetky dôležité tlačové výstupy, napr. mzdové listy pracovníkov, evidenčné listy a pod. Do novej databázy sa importujú všetky personálne údaje, mzdové údaje (spracované mzdy) len od obdobia 01/2014. Staršie spracované mzdy sa z legislatívnych dôvodov do nového programu nenaimportujú.
  3. Zálohovanie - vykonať zálohu databázy Mzdy a personalistika (ponuka ServisZálohovanie údajov). Ak spracovávate viacej firiem, je potrebné vykonať zálohovanie každej z nich. Okrem zálohy údajov je potrebné vykonať zálohu aktuálnej inštalačnej sady OBERON-u, keďže to bude posledná verzia, ktorá obsahuje aj pôvodný program Mzdy a personalistika (v nasledujúcich verziách už pôvodná verzia nebude dostupná).

Skôr ako vykonáte import

Po vykonaní úkonov v pôvodnom programe vykonajte zálohu údajov aktuálneho OBERON-u (ak ho používate). Ak ste používali len program Mzdy a personalistika, pričom OBERON (účtovníctvo, sklady) ste nepoužívali, pred samotným importom je potrebné vytvoriť v OBERON-e novú firmu (účtovnú jednotku). Viac informácií je možné získať v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

Pred importom údajov do "ostrej" databázy OBERON-u odporúčame vykonať import "na nečisto" do inej testovacej databázy. Odporúčame to hlavne pri väčšom počte pracovníkov, pri zložitejších pracovných pomeroch a pod. V prípade problémov pri importe je možné daný import (správu o priebehu) konzultovať s firmou EXALOGIC.

Vykonanie importu údajov

Import údajov je možné vykonať pomocou sprievodcu Import údajov z programu Mzdy a personalistika. Položka sa nachádza v hlavnej ponuke OBERON-u Mzdy. Ak sa ponuka Mzdy nenachádza v hlavnej ponuke OBERON-u, je potrebné v nastaveniach programu (ponuka Servis, položka Nastavenia programu) povoliť modul Mzdy a dochádzka.

Import údajov sa používa na jednorazový import údajov z pôvodného programu Mzdy a personalistika. V odôvodnených prípadoch je možné import zopakovať, všetky aktuálne mzdové údaje (ktoré boli predtým importované) sa však pred importom vymažú - teda všetky vykonané zmeny po importe v nových mzdách by sa stratili. Pri opakovanom importe sa už neimportujú údaje o pracovníkoch v evidencii Pracovníci (kontrolujú sa na rodné číslo).

Postup importu:

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Import z programu Mzdy a personalistika.
  2. Otvorí sa sprievodca. Zvoľte adresár s údajmi pôvodného programu Mzdy a personalistika. Názov adresára (a databázového súboru MDB) je možné zistiť v pôvodnom programe v ponuke Pomocník, O programe, tlačidlo Detaily.
  3. Pomocou tlačidla Dokončiť sa import začne. Údaje z evidencie Personalistika sa importujú do evidencie PracovníciPracovné pomery pracovníkov. Potom sa naimportujú údaje o spracovaných mzdách, tlačivá (výkazy) a ďalšie pomocné evidencie.
  4. Po importe vykonajte vizuálnu kontrolu naimportovaných údajov. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať evidencii zostatkov dovolenky a náhradného voľna, evidencii aktuálnych neprítomností (PN, OČR). V prípade potreby je možné v už spracovaných mzdách vykonávať aj úpravy (po zrušení mesačnej uzávierky miezd).
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018