Nová verzia – November/2015 SP1

Dňa 01.12.2015 bola aktualizovaná verzia účtovného systému OBERON s označením November/2015 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2015 a August/2015.

V systéme OBERON bol v tejto verzii zmenený používaný runtime (systémové knižnice) na verziu Microsoft .NET Framework 4.0 (pôvodne Microsoft .NET Framework 3.5).

Verzia  Microsoft NET Framework 4.0 je súčasťou systému Windows od verzie 8, v starších verziách Windows je ho potrebné doinštalovať (na počítači musí byť verzia 4.0 alebo vyššia – 4.x). Podpora zastaralého systému Windows XP zostáva aj naďalej zachovaná, môžu sa však vyskytnúť problémy s databázovým ovládačom OleDB pre databázu Microsoft Access (súbor s príponou MDB).


OBERON – zmeny vo verzii November/2015 SP1:

V súvislosti s novou internetovou stránkou www.exalogic.sk boli vykonané úpravy v programových súčastiach, ktoré sú závislé na internetových službách Exalogic. Bola zmenená adresa internetových služieb u týchto možností:

 • on-line objednávka licencie
 • overenie DIČ

OBERON – zmeny vo verzii  November/2015:

 • CRM – Do systému OBERON pribudol nový modul CRM (Customer Relationship Management – riadenie vzťahov so zákazníkmi). CRM je oblasť riadenia, ktorá zahŕňa všetky procesy komunikácie so zákazníkmi (evidencia komunikácie, úlohy, udalosti). Okrem toho je možné CMR používať aj v rámci vnútrofiremných procesov – evidovať úlohy a udalosti pracovníkov firmy, vykonávať ich kontrolu, vyhodnocovať atď. Viac o CRM …
  • V súvislosti s CRM pribudli v OBERON-e ďalšie novinky:
   • v evidencii Obchodní partneri pribudlo zaškrtávacie pole Potencionálny obchodný partner – v porovnaní s bežným obchodným partnerom ho nie je možné vybrať do dokladu, výnimkou je však prijatá objednávka (ponuka).
   • v evidencii Obchodní partneri pribudlo pole Pridelený referent – uvádza sa meno osoby, ktorá je zodpovedná za predajný proces práve s týmto zákazníkom. V knihe pohľadávok pribudol tlačový výstup Kniha pohľadávok (pridelení referenti – obchodní partneri).
   • v evidencii Obchodní partneri pribudla možnosť zobraziť prijaté objednávky daného obchodného partnera (podobne ako neuhradené faktúry).
   • pribudla podpora zasielania SMS správ – SMS správy je možné zasielať automaticky, napr. dennú tržbu po vykonaní dennej uzávierky na Pokladnici OBERON, prípadne manuálne, napr. upomienku na neuhradenú faktúru. Priamo z evidencie obchodných partnerov je možné zaslať aj ľubovoľnú SMS. Pre zasielanie SMS sa využívajú služby SMS brány Euro SMS (www.eurosms.com), kde orientačná cena jednej SMS je cca 3 centy.
  • Do programu OBERON – Agenda firmy boli zapracované evidencie z programu Evidencia dokumentov. Pôvodný samostatný program Evidencia dokumentov nebude možné od tejto verzie paralelne používať. Registratúrny (podací) denník a ďalšie pomocné evidencie sú dostupné v ponuke CRM. Ak sa ponuka CRM nenachádza v hlavnej ponuke OBERON-u, je potrebné v nastaveniach programu daný modul povoliť..

   Je možné, že niektorí používatelia budú musieť požiadať obchodné oddelenie EXALOGIC o zaslanie nového aktivačného kódu (platí to len vtedy, ak používali len pôvodný program Evidencia dokumentov a to bez iných modulov, t.j. aktivačný kód zadávali len do pôvodného programu Evidencia dokumentov).
 • Úprava práv používateľov (ich definícia) – práva k prevádzkam, ku skladom alebo k pokladnici v module Hotelová recepcia sa už nastavujú v zozname bežných práv (pôvodne vo formulári s údajmi o používateľoch).
 • Práva pre prevádzky boli doplnené o možnosť skryť doklady z prevádzok, na ktoré používateľ nemá právo (napr. faktúry). Na doklady danej prevádzky je možné v prípade potreby nastaviť práva „Len na čítanie“.
 • Práva pre doklady v konkrétnych skladoch bolo doplnené o právo „Len na čítanie“, napr. používateľ má právo prezerať skladové karty, výdajky a príjemky daného skladu, ale nemá právo čokoľvek v tomto sklade upravovať. Pre prevodky do zakázaného skladu pribudlo ďalšie právo.
 • Sprievodca pri vytvárení nového používateľa – (ponuka Servis, položka Používatelia) pribudol sprievodca, pomocou ktorého je možné zadať nového používateľa. Okrem štandardných hodnôt umožňuje nastaviť aj predvolené práva podľa používateľovej role (Účtovníci, Skladníci, Obsluha pokladnice, atď ….), prípadne umožňuje prevziať práva od iného používateľa.
 • FTP klient – upravený vstavaný FTP klient, odstránené rôzne komunikačné problémy, ktoré vznikali pri určitých FTP serveroch.
 • PrestaShop – aktualizovaný ovládač pre komunikáciu s internetovým obchodom PrestaShop (aktualizáciu je potrebné vykonať pomocou Správcu doplnkov).
 • Ditron Mira ZIP aktualizovaný ovládač pre komunikáciu s fiškálnou tlačiarňou Ditron Mira ZIP (aktualizáciu je potrebné vykonať pomocou Správcu doplnkov).
 • Transport údajov – transporty údajov všeobecne bolo možné vykonavať pomocou FTP prenosov, teraz pribudla možnosť ich vykonávať priamo, formou priameho prístupu do databázy, napr. skladové karty je možné exportovať z centrály na pobočku firmy do samostatného skladu z dôvodu lepšieho prehľadu aktuálnych stavov zásob.
 • SQL server – pribudla možnosť vytvoriť účtovnú jednotku (databázu) na SQL serveri aj bez potreby ďalšej databázy so sufixom _logs. Do tejto druhej databázy sa ukladajú správy o priebehu („logy“) a tzv. Sledovanie činností. Ak databáza nebude vytvorená, uvedená funkcia bude pre danú účtovnú jednotku nedostupná. Dôvodom tejto výnimky je používanie „internetového“ SQL servera u poskytovateľa, ktorý umožňuje pod jedným užívateľským účtom vytvoriť (spravovať) len jednu databázu, napr. poskytovateľ WebSupport. Pre bezproblémové používanie databázy v cloud-e doporučujeme využívať služby OBERON Data Cloud (firma ENGINE Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica).

Skladová evidencia

 • V knihe pohľadávok pribudol jednoduchý sprievodca Výpočet výšky úrokov z omeškania, ktorý vypočíta úroky z omeškania danej faktúry.
 • Boli upravené číselné rady pre typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov – pre daný číslený rad je možné zadať číslený prefix. Uvedený prefix sa použije pri generovaní prvého čísla daného typu v danom účtovnom období.
 • V inventúre skladu pribudlo právo na možnosť zobraziť (prípadne zakázať) zobrazovať evidované množstvo na skladových kartách.
 • Na príjemke pribudla možnosť vložiť do dokladu položky z inventúrneho súpisu a tak zadať do skladu počiatočné množstvá (stavy zásob). Uvedenú funkciu je možné použiť pri prvotnom nasadení softvéru do ostrej prevádzky, prípadne pri skopírovaní skladových kariet do nového skladu.
 • Na skladovej karte pribudlo právo pre zakázanie zmeny predajnej ceny (cenotvorby) danému používateľovi.
 • V pravidlách rozšírenej cenotvorby pribudla možnosť overenia existencie skladových kariet v sklade. Uvedená možnosť sa automaticky aktivuje pri importe pravidla z XML súboru, prípadne je ju možné spustiť aj manuálne. Položky, ku ktorým sa v sklade nenájde príslušná skladová karta, bude vyznačená červenou farbou.
 • Pribudla nová aplikácia pre PDA zariadenia s názvom Inventory Terminal (pre operačný systém Windows CE), ktorá umožňuje zadávanie fyzických množstiev v inventúrnom súpise. S OBERON-om je prepojená pomocou siete WIFI, pričom zadávanie fyzických množstiev prebieha on-line.

Pokladnica OBERON

 • Ak má používateľ odopreté právo vytlačiť doklad, na ktorom sú záporné položky typu „Vrátenie tovaru“, pribudla možnosť, na základe ktorej môže iný používateľ pokladnice „odsúhlasiť“ takýto doklad. Vtedy sa iný používateľ (s povolenými právami na takýto doklad) identifikuje svojím menom a heslom (ako bežné prihlásenie) a tak umožní obsluhe pokladnice daný doklad vytlačiť.
 • Pri zadaní zápornej položky na doklad sa príznak „Vrátenie tovaru“ alebo „Záporná položka“ nastavuje automaticky podľa toho, či daná položka je vratný obal (teda podľa hodnoty na skladovej karte).
 • Pribudlo nové právo užívateľa Vymazanie položky z dokladu (vytlačenej na bonovacej tlačiarni). Ak bola položka otvoreného účtu vytlačená na bonovacej tlačiarni, užívateľovi môže byť odopreté právo takúto položku z dokladu vymazať.
 • Pribudol prehľad tržieb v členení podľa toho, ktorý používateľ doklad vyúčtoval (vytlačil daňový doklad), alebo podľa toho, ktorý používateľ položku do pokladne (najčastejšie na otvorený účet) zadal.
 • Pribudla podpora pripojenia dvoch snímačov čiarových kódov súčasne – druhý snímač je možné definovať štandardne v zozname zariadení.

Hotelová recepcia

 • Pribudla podpora dverových zámkov ONITY, viac informácií je možné získať v téme Dverové zámky ONITY.

Od tejto verzie už nie je možné používať pôvodné samostatné programy Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Skladová evidencia, Evidencia dokumentov (technológia VB6). Štruktúra aktuálnej databázy s údajmi už nie je kompatibilná s týmito programami, preto budú tieto programy z počítača odstránené (vymazané).

 

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB