Nová verzia OBERON-u Marec/2024

Dňa 21.03.2024 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2024. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2024.

OBERON

 • Elektronický archív – v systéme OBERON bolo vykonaných viacero úprav a zmien, ktoré smerujú k plnej elektronizácii všetkých firemných dokumentov, napr.:
  • automatické uloženie prílohy k vytvoreným dokladom – napr. vystavená faktúra sa elektronicky podpíše a uloží ako príloha PDF k danému záznamu,
  • Hromadný export príloh dokumentov – funkcia, pomocou ktorej možno hromadne exportovať elektronické prílohy dokumentov z aktuálnej databázy (prípadne archívnej databázy) do zvoleného adresára na disku počítača, t. j. do elektronického archívu,
  • Presun príloh dokumentov do archívu – funkcia, pomocou ktorej možno hromadne presunúť elektronické prílohy dokumentov z aktuálnej databázy firmy do archívnej databázy, t. j. do elektronického archívu. Viac informácií získate v téme Elektronický archív.

Účtovníctvo

 • Neziskové organizácie – boli opravené chyby pri výpočte účtovnej závierky (súvahe) pre neziskové organizácie.
 • Inventarizácia pohľadávok – pri posudzovaní pohľadávok sa už nezohľadňuje dátum evidencie, ale dátum dodania.
 • Faktúry vydané – pri pridávaní skladovej položky do faktúry pribudla možnosť automatického doplnenia typu DPH zo skladovej karty za predpokladu, že je typ evidencie DPH zadaný v skladovej predkontácii.

Skladová evidencia

 • Expedícia tovaru – v evidenciách Objednávky prijaté, Výdajky, Kniha pohľadávok pribudla v dokladovom formulári v záložke Doprava záložka Expedícia. Umožňuje zadať (evidovať) údaje potrebné na správnu expedíciu tovaru zo skladu, t. j. počet a typ balíkov, ich hmotnosť, poznámku. Podľa týchto údajov je možné jednoduchšie objednať prepravcu, a to najmä vytlačiť expedičné lístky. V uvedených evidenciách pribudol tlačový výstup Súhrn balíkov pripravených na expedíciu. Viac informácií získate v téme Expedícia tovaru.
 • Kategórie skladových kariet – v evidencii Skladové karty (tlačidlo Možnosti) pribudol samostatný sprievodca na hromadnú zmenu kategórií skladových kariet. Umožňuje hromadne zadať nové kategórie, pridať kategóriu k existujúcim, odstrániť alebo nahradiť existujúcu kategóriu alebo nastaviť hlavnú kategóriu.
 • Výdajky a príjemky – ak sa s jedným skladom pracuje vo viacerých prevádzkach, je možné danému používateľovi zakázať prístup k dokladom z inej prevádzky, t. j. používateľovi sa doklady zo zakázaných prevádzok nenačítajú.
 • Správca zálohového systému – bola upravená štruktúra súboru CSV mesačného exportu o vyplatených zálohoch platná od 01.01.2024.
 • Predaj sady – pri predaji sady bolo doplnené zohľadnenie prenesenej daňovej povinnosti. Pri zmene ceny sady (prípadne pri uplatnení zľavy) sa štandardne cena položiek sady prepočítava alikvotne. Ak je však niektorá zložka sady s prenesenou daňovou povinnosťou (nulovou sadzbou DPH), po novom sa cena tejto položky zníži o DPH a následne sa o túto sumu zníži aj celková cena sady.

Mzdy a dochádzka

 • Dochádzkový terminál – pri softvérovom dochádzkovom termináli bola vykonaná úprava v evidencii času – ten sa teraz získava z SQL servera (pôvodne z lokálneho počítača). Táto úprava znemožňuje používateľom zmeniť dátum v počítači, a tak si upraviť čas príchodu alebo odchodu.
 • Ročné hlásenie – boli zapracované legislatívne úpravy týkajúce sa tohto hlásenia.
 • Ročné zúčtovanie – bol upravený výpočet daňového bonusu za deti, keď pri prepočte po mesiacoch v niektorých prípadoch dochádzalo k centovým rozdielom.
 • Mzdy – úprava výkazu do zdravotnej poisťovne a exportu, aby nezaokrúhľovalo desatinné percentá v reporte pri pracovníkoch ŤZP (znížené poistné).
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – oprava nesprávneho vyplnenia mesiacov daňového bonusu v exporte do PDF.
 • Úprava výpočtu minimálneho odvodu do ZP – zmena výšky percenta pre výpočet odvodov za zamestnávateľa podľa platnej legislatívy.

PrestaShop

 • Rozšírená cenotvorba – pri pravidle Štandardná zľava v percentách pribudla možnosť zasielať do internetového obchodu zápornú zľavu z predajnej ceny (navýšenie). To je možné využiť, ak chceme do internetového obchodu zasielať položky s vyššou cenou.

ASTON – mobilný skladník

 • Zariadenia UNITECH – pribudla podpora snímača čiarových kódov tohto zariadenia.
 • Expedícia tovaru – pri vyskladnení tovaru pribudla možnosť zadať do výdajky (prijatej objednávky) aj údaje potrebné na správnu expedíciu tovaru zo skladu, t. j. počet a druh balíkov, hmotnosť, poznámku k baleniu. Na základe týchto údajov je možné jednoducho objednať dopravu u prepravnej služby. Viac informácií v téme Expedícia tovaru.

LUKUL – nielen mobilný čašník

 • Vyhľadávanie – oprava chyby, keď v poli na vyhľadanie skladovej položky sa automaticky nezobrazovala klávesnica (bolo potrebné klepnúť na dané políčko).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB