Nová verzia OBERON-u Január/2024

Dňa 24.01.2024 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2024. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2023.

Účtovníctvo

 • Daňové priznanie typu B – bolo doplnené tlačivo pre daňové priznanie typu B za rok 2023 (platné od 01.01.2024).
 • Nový typ DPH – pribudol nový typ DPH „Oprava dane podľa § 25 ods. 1 až 3 (zníženie) [1,3]“.
 • Otvorené záväzky k dátumu – v sprievodcovi tlačového výstupu pribudla možnosť vyfiltrovať neuhradené záväzky v určitej lehote splatnosti (pôvodne sa len členili podľa splatnosti).
 • Klasifikácia produkcie – tento číselník evidencie majetku bol upravený o legislatívne zmeny platné od 01.01.2024.

Skladová evidencia

 • PrestaShop – pribudla podpora modulu pre čiastkové množstvá (t. j. hodnoty s desatinnými miestami) a údaje o mernej jednotke (okrem ks pribudla možnosť práce aj s inými mernými jednotkami, napr. kg, m a pod.).
 • Objednávky prijaté – pribudol nový typ stavu prijatej objednávky, a to Očakávané vrátenie. Objednávke sa tento stav automaticky nastaví vtedy, keď obsahuje len záporné položky. Tento stav možno použiť v prípadoch, keď je potrebné evidovať vrátenie tovaru, prípadne obalov z predaných tovarov (napr. paliet, prepraviek, sudov a pod.).

Pokladnica OBERON

 • Displej – dĺžka zobrazenia sumy na displeji po vytlačení dokladu sa zvýšila na 40 sekúnd (pôvodne sa suma vynulovala do 15 sekúnd).
 • Sieťová tlač – v Pokladnici OBERON bola funkcia Sieťová tlač zrušená a nahradená modernejšími možnosťami zdieľania fiškálneho zariadenia, napr. plnohodnotným zdieľaním pri eKasa PANDORA (t. j. zdieľanie jednej fiškálnej tlačiarne z dvoch alebo aj viacerých počítačov).
 • Automatické overenie – pribudla možnosť automaticky overiť, či bol doklad korektne zaevidovaný vo fiškálnom zariadení (CHDÚ). Funkcia sa automaticky aktivuje, ak v prípade zaevidovania (tlače) dokladu nepríde z fiškálneho zariadenia odpoveď, napr. pri chýbajúcom papieri v tlačiarni, pri prerušení spojenia z dôvodu výpadku počítačovej siete a pod.). Uvedená funkcia zvýši spoľahlivosť systému a nebude závislá od obsluhy pokladnice. Automatické overenie je dostupné pre zariadenia eKasa PANDORA a FiskalPRO, t. j. len pre zariadenia, ktoré umožňujú načítať daný doklad z CHDÚ. Viac informácií v téme Problémy pri zaevidovaní dokladu.

Mzdy a dochádzka

 • Mzdy – boli vykonané legislatívne úpravy, aby bolo možné spracovávať mzdy za obdobie 01/2024. Na spracovanie miezd za január 2024 je preto potrebné mať nainštalovanú verziu Január/2024.
 • Prehľad o zrazených preddavkoch na daň – implementovaná nová verzia výkazu platná pre rok 2024.
 • Výpočet miezd – úprava výpočtu nepravidelných odvodov, úprava zaradenia náhrady za sviatok v prípade neprítomnosti celý mesiac.
 • Registračný list FO – úprava exportu, aby sa do prerušenia zahrnul aj mesiac nasledujúci po mesiaci, za ktorý sa výkaz generuje. Pri prerušení je od roku 2023 možné uviesť začiatok aj ukončenie prerušenia v jednom výkaze aj v prípade, že je prerušenie na rozhraní dvoch mesiacov (t. j. ak prerušenie začalo v minulom a skončilo v aktuálnom mesiaci, napr. choroba začala 20.12.2023 a skončila 8.1.2024). V takomto prípade teda nie je potrebné generovať dva výkazy (osobitne za december a osobitne za január), ale prerušenia sa uvedú v jednom výkaze.
 • Hromadné zaslanie výplatných pások – v sprievodcovi bol parameter Prevádzka zmenený na Pracovisko.

CRM a registratúra

 • Uloženie zaslanej emailovej správy – pribudla možnosť ukladania každej zaslanej e-mailovej správy z formulára Tlačové výstupy do evidencie E-mailové správy v module CRM a registratúra, napr. emailová správa s priloženou faktúrou sa uloží. Tak je možné jednoduchšie overiť, či a komu bola e-mailová správa zaslaná a v prípade potreby jej zaslanie zopakovať. E-mailové správy sa ukladajú do databázy len v prípade, že je v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra.

Evidencia vozidiel

 • Evidencia vozidiel – boli vykonané úpravy z dôvodu evidencie  vozidiel s elektrickým pohonom.
 • Vozidlá – implementácia možnosti zadať pri kategórií vozidla, či ide o ťahač alebo náves. Zároveň implementácia daných údajov v daňovom priznaní spolu s danými sadzbami dane.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB