Nová verzia OBERON-u Jún/2023

Dňa 22.06.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Jún/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Máj/2023.

OBERON

 • Webové služby – webové služby, ktoré sa používajú na komunikáciu s mobilnými aplikáciami LUKUL, ASTON a inými externými systémami, boli presunuté z programu OBERON Center do programu OBERON Automation Center (OAC). Novú webovú službu je možné nadefinovať len pre OAC, v programe OBERON Center je možné tieto webové služby používať len do 12/2023. Z tohto dôvodu je potrebné prekonfigurovať všetky využívané webové služby z programu OBERON Center do OAC. Viac informácií o webových službách sa nachádza v téme Webové služby.

OBERON Automation Center (OAC)

 • OAC – do programu OAC (predstavuje Windows službu) boli doplnené ďalšie možnosti z programu OBERON Center:
  – import kurzového lístka,
  – automatické zálohovanie.

Mzdy a dochádzka

 • Mesačný prehľad zrazených preddavkov dane – bol aktualizovaný spôsob tvorby a funkcionalita výkazu. Výkaz bol zaradený medzi výkazy dokumentov pracovníkov a po mesačnej uzávierke ho možno dodatočne upraviť. Bola implementovaná možnosť prenosu súm medzi po sebe nasledujúcimi mesiacmi a uplatnenie zostatku pri ukončení štvrťrokov. Výpočet automaticky načíta údaje predchádzajúceho obdobia a zaradí ich do aktuálne spracovávaného výkazu.
 • Exekučné a Výživné – umožňujú zadať nulovú sumu zrážky, ak nie je možné uplatniť zrážku z čistej mzdy.
 • Rodičovská dovolenka bez materského – pribudla nová zložka mzdy neprítomnosti – rodičovská dovolenka.
 • Rezerva na dovolenky – v tlačovom výstupe bola pridaná výška odvodu.

Skladová evidencia

 • Čiarový kód GS1 – bol implementovaný čiarový kód štandardu GS1 používaný v zdravotníctve (a aj v iných odvetviach). Okrem bežného čiarového kódu EAN13 obsahuje aj ďalšie údaje, a to napr. dátum výroby, exspirácie, číslo šarže a pod. Pri nasnímaní takéhoto čiarového kódu sa v prípade používania sériových čísiel (šarží) pri príjme a výdaji automaticky vytvoria zápisy v evidencii výrobných/sériových čísiel. Tu je možné sledovať aj dátum výroby, ako aj záručnú dobu (exspiráciu).
 • Výrobné a sériové čísla – boli upravené formuláre na prácu s výrobnými a sériovými číslami na implementáciu čiarového kódu GS1.
 • Príjemky – pri vytvorení príjemky z vydanej objednávky sa posudzuje a automaticky nastavuje príznak prenesenej daňovej povinnosti (položka bez DPH).
 • Automatická tvorba vydaných objednávok – nastavenie alternatívnej mernej jednotky pri objednávaní položiek z prijatých objednávok.
 • PrestaShop – ošetrenie načítania neplatných e-mailových adries pri exporte zákazníkov.
 • PrestaShop – úprava „párovania“ zákazníkov v e-shope a obchodných partnerov v systéme OBERON. Pribudla možnosť podľa e-mailovej adresy určiť prevádzku (a teda adresu doručenia) odberateľa.

Hotelová recepcia

 • Beds24 – v manažéri rezervačných kanálov pribudla funkcia automatickej zmeny termínu rezervácie, ak nastala napr. v Booking.com.

Mobilná aplikácia ASTON

 • Výrobné čísla – v mobilnej aplikácii ASTON pribudla možnosť vo výdajkách a príjemkách pracovať s výrobnými/sériovými číslami.

Mobilná aplikácia LUKUL

 • Rôzne vylepšenia – pribudli nové možnosti a vylepšenia:
  – v režime rýchleho objednávania pribudla možnosť len odoslať účet (pôvodne len v účte),
  – v režime rýchleho objednávania pribudla možnosť zadať (vybrať) špecifikáciu (pôvodne len v eMenu),
  – na účtenke pribudla informácia o čase zadania položky.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB