Nová verzia OBERON-u Jún/2018

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 04.07.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Jún/2018 SP2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2018.

 

Mzdy

 • Registračný listu FO – bol upravený formát XML súboru pre export do Sociálnej poisťovne.
 • Odvodová úľava dôchodcov – od 1. 7.2018 si pracujúci dôchodcovia (podobne ako študenti) môžu určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej ak neprekročia limit 200 € nebudú platiť dôchodkové poistenie. Ak túto sumu prekročia, dôchodkové poistenie budú platiť len zo sumy nad 200 €. V programe boli vykonané úpravy, aby bolo možné si takýto pomer nastaviť (nadefinovať).


Dňa 07.06.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Jún/2018. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2018.

OBERON

 • Šifrovanie PDF – pribudla možnosť ochrániť heslom (zašifrovať) tlačové výstupy vo formáte PDF. Pri tvorbe tlačového výstupu vo formáte PDF je možné heslo zadať manuálne, prípadne vybrať z používateľov OBERON-u (napr. pri zaslaní PDF kolegovi), prípadne zvoliť podľa tlačeného záznamu (napr. vybrať z obchodného partnera, pracovníka a pod.).
 • Šifrovanie prílohy e-mailu – pri tvorbe e-mailu z formulára Tlačové výstupy pribudla možnosť zašifrovať PDF prílohu.
 • Heslo pre zasielanie príloh – do evidencie obchodných partnerov pribudla možnosť zadať heslo pre zasielanie príloh e-mailov vo formáte PDF. Heslo je možné zadať pre firmu ako takú, prípadne aj pre každú prevádzku alebo kontaktnú osobu. Heslo pre zasielanie príloh je možné zadať aj pre používateľov systému OBERON, i pre pracovníkov (zamestnancov).
 • Právo k heslu pre zasielanie príloh – pribudla možnosť povoliť/zakázať prístup k heslu pre zasielanie príloh. Zároveň používatelia, ktorí budú mať dané právo povolené, sa každé zobrazenie hesla zapíše do Sledovania činností.
 • Právo na export údajov do programu Microsoft Excel – pribudli práva používateľa na export údajov zo zoznamu zobrazených údajov tak do programu Microsoft Excel, ako aj iných tabuľkových formátov. Právo je dvojúrovňové – je možné zakázať len export zo zoznamov, ktoré obsahujú osobné údaje, napr. obchodní partneri, zoznam pracovníkov, príkazy k úhrade a pod.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov – v evidencii Obchodní partneri a vo formulári Ubytovanie (ponuka Hotel, Kniha ubytovaných) pribudol tlačový výstup Súhlas so spracovaním osobných údajov. Slúži ako predloha, ktorú si účtovná jednotka môže upraviť podľa svojich potrieb a požiadaviek. Súhlas je možné použiť, ak chcete spracovávať osobné údaje fyzických osôb vo väčšom rozsahu, ako vyžaduje plnenie zmluvy, alebo zákonná povinnosť.

Mzdy

 • Nový základ pre príplatky – do miezd (aj pracovného pomeru) pribudlo nové pole Sadzba pre odmeny a príplatky, ktoré slúži ako základ pre výpočet niektorých odmien a príplatkov, napr. v školstve príplatok za triednictvo.
 • Nový spôsob výpočtu príplatkov – v mzdových predkontáciách pribudla možnosť nastaviť výpočet percentuálnych príplatkov:
  percento (minimálna mzda) – vypočíta percento príplatku zo základu, ktorým je minimálna mzda,
  percento (sadzba pre odmeny) – vypočíta percento príplatku zo zadaného základu Sadzba pre odmeny a príplatky. Tento sa manuálne zadáva pri pracovnom pomere, prípadne priamo pri tvorbe mzdy.
  Pôvodne sa percentuálne príplatky počítali len z 3-mesačného priemeru – nastavenie bolo premenované na Percento (3-mesačný priemer).
 • Oboznámenie dotknutej osoby – v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov pribudlo nové tlačivo Oboznámenie so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby – podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 • Automatický výpočet hodín – v súvislosti s novou časťou Dochádzka pribudla možnosť automatického výpočtu hodín príplatkov, napr. príplatky za sobotu, nedeľu, nočné zmeny a pod. Účtovná jednotka nemusí viesť skutočnú dochádzku, stačí si vygenerovať pracovný plán v pracovnom kalendári (prípadne sa dá vygenerovať aj dochádzka).
 • Hromadné zaslanie výplatných pások – pribudla možnosť hromadne zaslať výplatné pásky pracovníkom automaticky e-mailom. Text emailu bude vygenerovaný podľa predlohy, výplatná páska sa priloží ako PDF príloha. Tá môže byť v prípade potreby chránená heslom. Uvedená funkcia je dostupná v ponuke Tvorba miezd, tlačidlo Možnosti.
 • Pracovný kalendár – boli upravené tlačové výstupy, taktiež pribudli nové.

Dochádzka

 • Do modulu Mzdy a dochádzka pribudla časť Dochádzka (zatiaľ vo verzii Beta) – umožňuje tvoriť pracovný plán pracovníkov (zmenový kalendár), evidovať pracovný čas (napr. pomocou dochádzkových terminálov). Dochádzka je priamo prepojená so mzdami – tak so zoznamom neprítomností, ako aj výpočtom miezd. Viac informácií je možné získať v téme Všeobecne o koncepcii (dochádzka).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB