UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Novinka – OBERON Automation Center

Ako si naši používatelia mohli všimnúť, v OBERON-e pribudla pred istým časom novinka – program OBERON Automation Center. V štruktúre systému OBERON postupne nahrádza starší program OBERON Center určený na vykonávanie rôznych úloh na pozadí. Bližšie informácie o novom programe a ním vykonávaných automatických úlohách, prečo sa firma EXALOGIC rozhodla pristúpiť k tejto zmene, aké sú jej širšie súvislosti, čo táto transformácia znamená a čo vyžaduje a aké výhody našim používateľom prináša – odpovede na tieto i ďalšie otázky prinášame našim používateľom v tomto článku.

OBERON Automation Center (OAC)

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejšou je základný spustiteľný program OBERON – Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Jeho rozšírením bol (a sčasti stále je) program OBERON Center určený na vykonávanie určitých špecifických funkcií na pozadí. Tento starší program sa teraz postupne nahrádza novým programom OBERON Automation Center (keďže funkcií je pomerne vysoký počet, nie je možné ich „preklopiť“ jednorazovo). Cieľom tejto transformácie je združiť všetky funkcie programu OBERON Center do automatických úloh programu OBERON Automation Center, ktoré budú pre používateľov OBERON-u dostupné priamo z programu OBERON – Agenda firmy, konkrétne z ponuky Servis, Automatické úlohy. Tu budú na jednom mieste združené všetky automatické úlohy definované pre danú databázu (firmu).

Obrázok č. 1: Služba OBERON Automation Center Service v zozname služieb systému Windows

Samotný program OBERON Automation Center (OAC) sa skladá z dvoch častí:

  • OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) – ide o službu systému Windows (Obrázok č. 1), ktorá sa konfiguruje na počítači, ktorý je neustále zapnutý, spravidla sieťovom databázovom serveri.
  • OBERON-Automation-Client.exe (klient) – predstavuje spustiteľný súbor, ktorý sa nachádza v adresári \OBERON\SHARE\SYSTEM klientskeho počítača. V programe OBERON – Agenda firmy je dostupný z ponuky OBERON, OBERON Automation Center (klient). Výberom položky sa program otvorí a zároveň sa zobrazí jeho ikona na paneli úloh systému Windows v systémových ikonách (pri dátume a čase), odkiaľ možno klienta tiež otvoriť.
Obrázok č. 2: OBERON Automation Center (klient)

Prostredníctvom programu OBERON-Automation-Client.exe (klient) je možné spravovať službu OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) z klientskeho počítača (napr. keď je potrebné službu pozastaviť, reštartovať a pod.) a vykonávať kontrolu vykonávania automatických úloh (neslúži na definovanie a správu automatických úloh, tie sa vykonávajú v ponuke Servis, Automatické úlohy programu OBERON – Agenda firmy).

Automatické úlohy

Automatické úlohy v systéme OBERON predstavujú samostatné automatické činnosti a funkcie vykonávané na pozadí systému Windows bez nutnosti zásahu používateľa. Zahŕňajú automatické úlohy, ale aj všetky ostatné funkcie pôvodne vykonávané programom OBERON Center, napr. automatické zasielanie notifikácií prostredníctvom generátora notifikácií, import kurzového lístka, automatické odosielanie e-mailov, import/export údajov z/do rezervačných portálov prostredníctvom manažéra rezervačných kanálov (Channel Manager), ale aj webové služby (rezervačný formulár ubytovania, hotel on-line check-in, mobilný čašník, mobilný skladník…) atď.

Obrázok č. 3: Automatické úlohy v ponuke Servis programu OBERON – Agenda firmy

Podstatou automaticky vykonávaných úloh je úplná automatizácia činností a funkcií, a tak odbremenenie používateľov OBERON-u. V závislosti od nastavení a infraštruktúry sa úlohy môžu vykonávať plne automatizovane, a to aj vtedy, keď používateľ práve nepracuje s OBERON-om na svojom počítači (napr. zápis prijatých objednávok z internetového obchodu, príjem on-line rezervácií z rezervačného portálu, automatické odosielanie notifikácií pred príchodom hosťa do ubytovacieho zariadenia atď.). Viac informácií získate v téme Automatické úlohy.

Dôvody transformácie

Firma EXALOGIC sa rozhodla pristúpiť k náhrade staršieho programu OBERON Center novým programom OBERON Automation Center z dôvodu optimalizovania pracovného prostredia pre používateľov OBERON-u a sprehľadnenia práce s automatickými úlohami vykonávanými na pozadí. V porovnaní s predchádzajúcim programom OBERON CenterOBERON Automation Center nasledujúce výhody:

  • spravovať, resp. pristupovať k OAC serveru (službe) je možné pomocou programu OBERON Automation Center (klient) z ktoréhokoľvek počítača v sieti (k programu OBERON Center len z počítača, na ktorom je nainštalovaný a sú na ňom nastavené úlohy),
  • všetky automatické úlohy pre danú účtovnú jednotku sa definujú v programe OBERON – Agenda firmy (ponuka Servis, Automatické úlohy), čo poskytuje lepší prehľad o všetkých definovaných automatických úlohách pre danú firmu (OBERON Center zoznam všetkých úloh definovaných pre danú účtovnú jednotku neobsahuje),
  • program OBERON Automation Center (klient) umožňuje vytvoriť zoznam firiem s definovanými automatickými úlohami a zobraziť zoznam všetkých automatických úloh definovaných pre tieto firmy (OBERON Center takúto možnosť neobsahuje),
  • správy o priebehu vykonávaných úloh sa zapisujú do štandardného Sledovania činností a sú dostupné každému používateľovi z ktoréhokoľvek počítača v sieti (v programe OBERON Center len na danom počítači, kde beží),
  • OAC ako Windows služba je dostupná (funkčná) ihneď aj po zapnutí, resp. reštarte počítača (OBERON Center až po prihlásení používateľa do systému Windows).

Okrem tohto sa v praxi vyskytovali prípady, že program OBERON Center mohol byť pri nesprávnej konfigurácii spustený aj viackrát (a tým aj v ňom definované úlohy), čo viedlo k používateľským problémom. Pri programe OBERON Automation Center je tento typ problémov vylúčený.

Odporúča sa SQL server

Aj keď OBERON Automation Center umožňuje pracovať aj so súborovou databázou Microsoft Access, pri jeho použití odporúčame používať databázu SQL.

Dôvody sú dané možnosťami databázového systému typu Microsoft Access. Je potrebné mať na zreteli, že súborová databáza Microsoft Access je vhodná len pre najmenšie firmy, spravidla s 1 osobou pracujúcou na 1 počítači s nízkym počtom (do niekoľko desiatok tisíc) záznamov. Pre svoj malý výkon nedokáže spracovať veľké množstvo databázových požiadaviek. To je aj hlavný dôvod, prečo tento typ databázového systému nie je vhodný na používanie automatických úloh. Tie niekoľkonásobne prekračujú objem požiadaviek zasielaných do databázy, ktorý dokáže súborová databáza bežne zvládnuť. Preto odporúčame OBERON Automation Center používať len s databázami typu SQL server.

Pri implementácii automatických úloh je potrebné mať na zreteli objem predpokladaných databázových požiadaviek. Napr. úlohu Import kurzového lístka z ECB s malým množstvom požiadaviek je možné nakonfigurovať aj pre súborovú databázu Microsoft Access, pri webových službách, kde je množstvo databázových požiadaviek veľmi veľké, je potrebné jednoznačne použiť databázu typu SQL.

Používatelia systému OBERON, ktorí používajú súborovú databázu Microsoft Access a chcú používať aj náročnejšie automatické úlohy (napr. webové služby), však nemusia mať hlavu v smútku. Systém OBERON umožňuje prácu aj s bezplatnými databázovými systémami, do ktorých môžu svoju súborovú databázu jednoducho premigrovať. Malá firma (1 človek pracujúci na 1 počítači) pritom dokáže zvládnuť inštaláciu SQL servera a následnú migráciu databázy do SQL servera aj vo vlastnej réžii, prípadne môže inštaláciu a migráciu zveriť do rúk niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).

Prechod na SQL server je výhodný aj vtedy, keď účtovná jednotka nebude používať automatické úlohy. Výkonnostný rozdiel medzi súborovou databázou a SQL serverom je neporovnateľný, čo ocení každý používateľ OBERON-u. Navyše je to aj dobrý preventívny krok – je pravdepodobné, že s rozvojom podnikania a s ním súvisiacim rastom počtu záznamov v databáze bude daná účtovná jednotka nútená skôr či neskôr riešiť otázku prechodu na SQL server.

Obrázok č. 4: Porovnanie podporovaných databázových systémov

Bezplatné databázové systémy typu SQL

Dobrou správou pre našich používateľov je, že systém OBERON podporuje niekoľko bezplatných databázových SQL serverov: MariaDB, MySQL Server, Microsoft SQL Server. Ich výkon je porovnateľný, keďže väčšina používateľov štandardne pracuje s údajmi len s veľkosťou maximálne niekoľko GB, čo pre tieto databázové servery znamená len veľmi nízku záťaž (sú stavané na oveľa väčšie počty záznamov). Odporúčaným databázovým SQL serverom je MariaDB. Viac informácií získate na stránke Databázové systémy).

FAQ – najčastejšie kladené otázky OBERON Automation Center (OAC)

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB