UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

OČR a PN – zmeny v dôsledku COVID-u-19

Dňa 27.3.2020 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá okrem iného upravuje podmienky nároku na ošetrovné (OČR) a nemocenské (PN) v súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19. Upozorňujeme, že aktuálne zmeny platia len v čase trvania aktuálnej krízovej situácie (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav). Kto má nárok na ošetrovné, aká je jeho dĺžka, aké zmeny nastali v poskytovaní nemocenského – odpovede na tieto aj ďalšie otázky prinášame v súhrnnom prehľade v tomto článku.

Nárok na ošetrovné

Podľa novej zákonnej úpravy nárok na ošetrovné (OČR) vzniká poistencovi (zamestnanec, povinne nemocensky poistený živnostník (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ak:

  1. osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (v tomto prípade nie je potrebné potvrdenie pediatra, nárok vzniká automaticky);
  2. osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (tu už sa vyžaduje potvrdenie pediatra, ktorého je potrebné kontaktovať telefonicky);
  3. sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (nie je potrebné potvrdenie pediatra ani hygienika alebo príslušných orgánov o uzatvorení školy) a zároveň:
    – bolo dieťaťu nariadené karanténne opatrenie alebo
    – škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzavreté alebo
    – fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (vyžaduje sa potvrdenie lekára/hygienika);
  4. sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (nevyžaduje sa potvrdenie príslušného zariadenia).

Dĺžka nároku na ošetrovné

Po legislatívnej úprave platnej v čase koronakrízy nárok na ošetrovné (OČR) bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti (t. j. až do opätovného otvorenia predškolských a školských zariadení, resp. zariadení sociálnych služieb).

Striedanie v ošetrovaní/starostlivosti

V prípade, že majú rodičia viacero detí, pri ktorých im vzniká nárok na ošetrovné, tento nárok má iba jeden z rodičov na všetky deti spolu (nárok nie je možné medzi rodičov rozdeliť). Na druhej strane, zákonná úprava sa umožňuje poistencom – rodičom pri ošetrovaní/starostlivosti o deti vystriedať, pričom rodič, ktorý si uplatňoval nárok na ošetrovné, musí požiadať o zastavenie výplaty ošetrovného, aby nárok na ošetrovné mohol vzniknúť druhému z rodičov.

Výška ošetrovného

Výška ošetrovného (OČR) sa neupravuje, aj naďalej tak predstavuje 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Uplatnenie nároku na ošetrovné

Podľa usmernenia zverejneného na stránke Sociálnej poisťovne si rodič uplatní nárok na ošetrovné prostredníctvom vyplnenej Žiadosti o ošetrovné pre koronavírus, a to jej odoslaním e-mailom, resp. poštou do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (v prípade zamestnanca v sídle zamestnávateľa, v prípade živnostníka (SZČO) alebo dobrovoľne poistenej osoby v mieste trvalého bydliska).

Zároveň tí rodičia, ktorí si v súvislosti s koronakrízou uplatnili nárok na ošetrovné, musia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne zaslať aj Čestné vyhlásenie, v ktorom oznámia skutočnosti potrebné na priznanie nároku na ošetrovné za príslušný mesiac. Uvedené čestné vyhlásenie musí zaslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

V prípade nedodržania termínu (koniec mesiaca) nárok na výplatu dávky nezanikne, bude však vyplatená až po doručení tohto dokladu.

Povinné sociálne poistenie

Počas celého času nároku na ošetrovné (od prvého do posledného dňa) sa podľa novely zákona povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje ani neplatí.

Zamestnávateľ tak nemusí za príslušného zamestnanca odosielať Registračný list fyzickej osoby (RFLO) – prerušenie a povinne poistený živnostník (SZČO), či dobrovoľne nemocensky poistená osoba počas nároku na ošetrovné neplatí povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Poskytovanie nemocenského (PN)

Nová legislatívna úprava prináša aj niektoré zmeny týkajúce sa vyplácania nemocenského a dočasnej pracovnej neschopnosti. Zdôrazňujeme, že sa týkajú výlučne prípadov súvisiacich s COVID-om-19.

Nariadená izolácia

Podľa novej zákonnej normy okrem poistenca (zamestnanec, povinne nemocensky poistený živnostník (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného (PN) pre chorobu, úraz alebo ktorému mu bolo nariadené karanténne opatrenie, má nárok na nemocenské aj poistenec, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného (PN) z dôvodu nariadenej izolácie.

Nárok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

Druhou zmenou v novele zákona je zrušenie povinnosti zamestnávateľov vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) svojim zamestnancom v prípade, že budú uznaní za dočasne práceneschopných z dôvodu nariadenia karanténny alebo izolácie počas vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s koronakrízou. Inými slovami, nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

Výška nemocenského

Posledná zmena sa týka výšky nemocenského, ktorá po novom predstavuje 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného DVZ, a to už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), t. j. aj za prvé tri dni. Samozrejme, aj táto zmena sa týka poistencov (zamestnanci, povinne nemocensky poistení živnostníci (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistené osoby), ktorí boli uznaní za dočasne práceneschopných v dôsledku karantény alebo izolácie pre nákazu COVID-19.

Úpravy v OBERON-e

V reakcii na aktuálne legislatívne zmeny v súvislosti s ošetrovným (OČR) pribudol v OBERON-e nový typ neprítomnosti Ošetrovanie člena rodiny – karanténa.

Neprítomnosť pribudla aj v evidencii dochádzky, a to v Časových zložkách dochádzky, odkiaľ je ju možné pridať do Pracovného kalendára (pod kódom OCK).

Pri pracovnej neschopnosti (PN) je potrebné zvoliť typ neprítomnosti Nemocenské – karanténa, ktorá v zložkách mzdy vytvorí ospravedlnenú neprítomnosť bez náhrady príjmu. Príjem vo výške 55 % mzdy od prvého dňa prepláca Sociálna poisťovňa.

Pri ošetrovaní člena rodiny (OČR) je potrebné vybrať typ neprítomnosti Ošetrovanie člena rodiny – karanténa, ktorá podobne v zložkách mzdy vytvorí ospravedlnenú neprítomnosť bez náhrady príjmu a príjem vo výške 55 % mzdy od prvého dňa tiež prepláca Sociálna poisťovňa.

Vzhľadom na usmernenie ohľadom spôsobu oznamovania samotným poistencom do Sociálnej poisťovne neprítomnosť negeneruje záznam v Registračnom liste FO.

Ďalšie schválené zmeny

V súvislosti s pandémiou COVID-19 parlament schválil aj ďalšie legislatívne zmeny, a to v rámci novely zákonníka práce. Jednou z nich je aj úprava týkajúca sa prekážok v práci.

Prekážky v práci

Podľa novej zákonnej úpravy zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť v čase koronakrízy, budú môcť bez odborárov vo firme rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci budú môcť poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy (v aktuálnej úprave zákonníka práce je táto hodnota stanovená na 60 % priemernej mzdy zamestnanca).

V OBERON-e je v tomto prípade potrebné zvoliť typ neprítomnosti Prekážky na strane zamestnávateľa, ktorá v Tvorbe miezd vytvorí zložku mzdy Prekážky na strane zamestnávateľa s preplatením 60 % priemernej mzdy.

Následne je potrebné túto zložku otvoriť (pomocou tlačidla Oprava) a hodnotu 60 % manuálne upraviť na 80 % (prípadne inú hodnotu). Inou možnosťou je vytvoriť si novú mzdovú zložku a nastaviť na nej požadované percento.

Uvedenú zmenu je možné vykonať aj jednorazovo, a to v Mzdových predkontáciách – priamo v predkontácii 689-Prekážky na strane zamestnávateľa je možné upraviť tarifu zo 60 % na 80 % (alebo inú hodnotu).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB