UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

One Stop Shop

Od 01.07.2021 majú podnikatelia, ktorí dodávajú tovar a služby koncovým spotrebiteľom z krajín EÚ, možnosť využívať osobitnú úpravu dane – One Stop Shop.

Uvedená úprava sa týka najčastejšie prevádzkovateľov internetových obchodov, ktorí predávajú svoj tovar v iných členských štátoch EÚ koncovým zákazníkom (bez IČ DPH).

Základné informácie

Osobitná úprava dane One Stop Shop má dve schémy:

 • schéma pre EÚ, ktorú budú môcť využívať:
  • poskytovatelia služieb usadení v EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ nie je usadený,
  • dodávatelia tovaru na diaľku (internetový predaj, zásielkový tovar), ktorí dodávajú tovar zákazníkom neidentifikovaným k DPH, do členských štátov, v ktorom dodávatelia nie sú usadení,
  • prevádzkovatelia elektronického rozhrania (elektronické trhovisko/platforma), ktorí síce nie sú priamymi dodávateľmi tovaru, ale vo svojej podstate uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku pôvodným dodávateľom, a z tohto dôvodu sa považujú za dodávateľov tovaru na diaľku, ak pôvodný dodávateľ nie je usadený v EÚ ,
 • schéma mimo EÚ, ktorá sa vzťahuje výlučne na poskytovateľov služieb usadených mimo EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH na území EÚ.

Ďalšie informácie

 • Na faktúre v režime OSS sa musia uvádzať sadzby DPH tovarov alebo služieb danej členskej krajiny EÚ. Takéto faktúry nebudú vstupovať do slovenského priznania k DPH, ale sa budú vykazovať samostatne.
 • Hodnota dodaného tovaru na diaľku na území EÚ, pri ktorom dodávateľovi vzniká povinnosť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte odberateľa, sa stanovuje na maximálny limit 10 000 eur, ktorý je kumulatívny pre všetky dodávky do iných členských štátov (t.j. nebude sa už posudzovať limit jednotlivo pre každý členský štát).
 • Využívanie osobitnej úpravy dane OSS nie je povinné, ale dobrovoľné, ale ak si ju zvolí, je povinný uplatňovať ju na všetky služby a dodávky tovaru, na ktoré sa OSS vzťahuje. V opačnom prípade treba postupovať tak, ako doposiaľ, t.j. registrovať sa na účely DPH v inej členskej krajine EÚ.
 • OBERON umožňuje okrem vystavených faktúr v režime OSS evidovať aj objednávky a výdajky.
 • Systém OBERON nepodporuje režim One Stop Shop v štátoch, ktorých sadzba DPH je vo forme desatinného čísla (napr. Slovinsko, Írsko, Francúzsko).

Výhody One Stop Shop

 • Registrácia k osobitnej úprave dane OSS elektronicky v jednom členskom štáte (tzv. členský štát identifikácie),
 • Podanie jedného elektronického daňového priznania, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava dane OSS, za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých členských štátov (tzv. členských štátov spotreby) a uskutočnenie jednej platby dane,
 • Spolupráca s daňovou správou členského štátu identifikácie v jednom jazyku, aj keď dodávky tovarov a služieb sa realizujú pre zákazníkov z iných štátov EÚ.

Nastavenie režimu One Stop Shop

Na správne fungovanie režimu One Stop Shop je potrebné v programe OBERON – Agenda firmy nastaviť:

 1. v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné zaškrtnúť možnosť Režim One Stop Shop:
 2. v ponuke Firma, Predvoľby vyberte položku Štáty. Zadajte sadzby DPH pre danú krajinu. Zoznam krajín s platnými sadzbami DPH je zverejnený na webovej stránke Európskej únie.
 3. Odporúčame odčleniť faktúry typu One Stop Shop od ostatných faktúr či už za všetky krajiny spolu alebo osobitne (v ponuke Fakturácia, Typy dokladov, napr. Faktúra v režime OSS CZ, Faktúra v režime OSS PL).

Podmienky zaradenia do OSS

Aby program automaticky zaradil doklad do režimu One Stop Shop, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • zapnuté nastavenie Režim One Stop Shop v nastaveniach programu,
 • zákazník nesmie mať na doklade zadané IČ DPH,
 • štát v adrese zákazníka musí byť mimo SR a len v EÚ,
 • štát v číselníku krajín musí mať zadanú sadzbu DPH,
 • na doklade musí byť zvolený správny typ DPH (One Stop Shop – tovary/služby).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB