Papierové alebo elektronické faktúry?

Post_predloha_email_thumb_150Podľa zákona 305/2013 o e-Governmente sú od 1.8.2016 všetky elektronické schránky právnických osôb zriadené štátom aktivované na doručovanie. Do elektronických schránok majú prístup automaticky konatelia alebo štatutári firiem, budú na to potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom a osobný bezpečnostný kód BOK (vybavia si ho na polícii). V praxi to znamená, že čoraz väčší počet firiem bude mať elektronický podpis, ktorý môžu využiť okrem prístupu k zriadenej schránke napríklad aj na podpisovanie a zasielanie elektronických faktúr.

Papierové alebo elektronické?

Od 1.1.2013 má elektronická forma faktúry rovnaké postavenie ako papierová forma. Ustanovenie § 71 zákona o DPH hovorí: „faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry“.

Podstatnou skutočnosťou pri elektronickej faktúre je to, že elektronickú faktúru je možné vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Súhlas príjemcu sa vyžaduje z dôvodu odlišných technológií, ktoré používajú dodávateľ a príjemca pre zasielanie a prijatie faktúry, ale aj z dôvodu zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu faktúry. Súhlas na vydanie elektronickej faktúry môže byť vyjadrený písomne, v zmluve, e-mailom, alebo aj samotným spracovaním faktúry zo strany zákazníka alebo jej úhradou. Ak zákazník uhradí prijatú faktúru vydanú elektronicky, samotná úhrada takejto faktúry znamená, že súhlasil s jej vydaním v elektronickej podobe. Zákazník si však musí byť istý, či je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru. Viac informácií je možné získať v metodickom pokyne k fakturácii vydanom Finančnou správou SR, súbor 2013_01_28_dph.pdf.

Je potrebný elektronický podpis?

Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry (§ 71 zákona o DPH, ods. 3).  Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry možno použiť:
a) kontrolné mechanizmy podnikových procesov, ktoré spoľahlivo zabezpečia priraditeľnosť faktúry k dokumentom súvisiacim s dodaním tovaru alebo služby,
b) zaručený elektronický podpis podľa osobitného predpisu alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho použitie zaručeného elektronického podpisu,
c) elektronickú výmenu údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov,
d) iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry.

Z uvedeného vyplýva, že pre Vašich odberateľov môžete vierohodnosť faktúry zabezpečiť elektronickým podpisom.

Elektronický podpis v OBERON-e

Aby ste mohli využívať elektronický občiansky preukaz, najskôr musíte mať nainštalovaný program eID klient a čítačku čipových kariet. Na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk sa nachádzajú videonávody, podľa ktorých to zvládne aj menej skúsený používateľ (Videonávody).

OBERON umožňuje automaticky podpisovať elektronické faktúry vo formáte PDF, čiže pre podpisovanie nie je potrebný ďalší softvér. Najskôr je potrebné nastaviť používateľovi podpis (ponuka Servis, položka Používatelia). Elektronický občiansky obsahuje tri certifikáty, pričom na podpisovanie sa používa certifikát PCA. Šípkou dole nalistujte certifikát s názvom Meno Priezvisko; SN=xxxxxxxxxxxxxxx.

web_pouzivatel2

Niekedy nie je možné jednoznačne určiť o aký typ certifikátu ide. Stlačte preto tlačidlo v pravo (modré i), aby sa zobrazili všetky nainštalované certifikáty. Vyhľadajte certifikát s príponou PCA, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte Open (Otvoriť).

web_certifikat_plus_detail2

 

Ako poslať podpísanú faktúru e-mailom?

V Knihe pohľadávok vytvorte faktúru. Stlačte tlačidlo Tlač a vyberte tlačový výstup faktúry, stlačte tlačidlo E-mail.

web_faktura2

 

Vyberte si z preddefinovaných predlôh, skontrolujte e-mail príjemcu, text správy, prípadne ďalšie náležitosti a e-mail odošlite.

web_faktura_predloha2

Detail podpisu na faktúre vo formáte PDF. Podpis alebo odtlačok pečiatky nie je nutný, je ho možné nastaviť podobne ako certifikát (pri Používateľovi).

web_faktura_detailpodpisu2

Zaevidovanie došlej elektronickej faktúry

Medzi podnikateľmi často panuje názor, že došlé (prijaté) faktúry musia evidovať v papierovej podobe. Ak obdržia elektronickú faktúru, spravidla si ju vytlačia a fyzicky zaevidujú (odložia do šanónu). Legislatíva o uchovávaní faktúr je však jednoznačná – prijaté faktúry nie je potrebné tlačiť a uchovávať v papierovej forme.

Firmy si môžu zvoliť formu uchovávania bez ohľadu na to ako boli faktúry pôvodne poslané. Faktúry môžu uchovávať v elektronickej alebo papierovej forme, avšak ak uchovávajú faktúry elektronicky, sú povinný umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie. Elektronickým uchovávaním faktúry sa podľa § 76 ods. 6 zákona o DPH rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

V evidencii Kniha záväzkov je možné ku každej zaevidovanej faktúre pripojiť aj prílohu, t.j. elektronickú faktúru.

web_zavazok

 

Overenie elektronickej faktúry

Overiť digitálny podpis súboru PDF je možné napr. pomocou prehliadača Adobe Acrobat Reader. Ak sa nezobrazuje panel s podpisom, je potrebné ho zobraziť (ponuka Zobrazenie, položka Zobraziť/Skryť -> Navigačné panely -> Podpisy.

web_adobereader_podpis

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB