Sulíkove kilečká

V minulom mesiaci parlament schválil tzv. Sulíkove kilečkoviac ako sto opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a naštartovanie slovenskej ekonomiky po pandémii COVID-19. Minister hospodárstva zároveň avizoval, že hneď po uzákonení zmien začnú pripravovať druhé podnikateľské kilečko, ktoré chcú predložiť na schválenie na jeseň tohto roku. Do druhého balíčka sa majú zbierať návrhy krížom cez všetky oblasti. Pre našich používateľov by sme chceli zdôrazniť skutočnosť, že aj oni môžu ovplyvniť, čo sa do návrhu druhého kilečka dostane. Navrhovatelia vyzývajú všetkých zamestnávateľov, drobných živnostníkov, podnikateľov, aby napísali, ako sa doslovne vyjadril samotný R. Sulík, čo im pije krv. Svoje tipy môžu smerovať priamo na ministerstvo hospodárstva prostredníctvom tejto webovej stránky.

V nasledujúcej časti článku prinášame výber z opatrení prijatých v prvom podnikateľskom balíčku.

Daňová a odvodová legislatíva

Na základe schválených zmien sa zavádza, aby zákony, ktoré upravujú dane a odvody, boli vždy novelizované len s účinnosťou od 1.1.

Kontroly SOI

Schválené zmeny počítajú so zvýšenou kontrolnou činnosťou Slovenskej obchodnej inšpekcie, no pri zistení drobných nedostatkov SOI nebude pristupovať automaticky k sankciám, ale stanoví lehotu na ich odstránenie.

V tejto súvislosti sa ruší aj povinnosť okamžitej úhrady pokuty v oblasti neprimeraných podmienok v obchode s potravinami už samotným doručením rozhodnutia o jej uložení. Naproti tomu sa zavádza 30-dňová lehota na splatnosť pokuty.

Ďalej sa zakotvuje, aby odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty podľa zákona o potravinách malo odkladný účinok.

Zároveň sa pri opakovanom porušení povinností podľa zákona o potravinách znižuje minimálna hranica pokuty.

Okrem toho sa upravujú aj povinnosti súvisiace s dátumom minimálnej trvanlivosti – ruší sa povinnosť darovať potraviny a umožňuje sa predaj potravín po jeho uplynutí.

Pokladničné doklady

Pre podnikateľov, ktorí používajú eKasa pokladnicu (on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu), bola zrušená povinnosť sprístupňovať na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu. Zároveň sa zrušila pokuta za mechanické poškodenie a pravopisné chyby na pokladničnom doklade, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti.

Reklamácie

Na základe prijatého balíčka sa ruší aj povinnosť mať v maloobchodných prevádzkach reklamačný poriadok. Popri tom sa upravila lehota na reklamáciu tak, aby začala plynúť až od momentu prevzatia reklamovaného výrobku predajcom.

Ubytovacie zariadenia

V oblasti ubytovacích zariadení sa ruší vyhláška o ich kategorizácii. Zároveň ich prevádzkovateľom odpadá povinnosť mať v ubytovacom zariadení vyvesený cenník.

Okrem toho sa ruší povinnosť prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia (okrem zariadení sociálnych služieb) predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkový poriadok, ako aj návrh na jeho zmenu.

Celkový prehľad všetkých opatrení známych aj pod názvom lex korona je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB