Tipy a triky – Hromadné hlásenie pobytu cudzincov cez XML

Post_thumbhotelmini-100x100OBERON umožňuje Import z Knihy ubytovaných do Informačného systému eSlužby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Doposiaľ to zákon už roky predpokladal, avšak samotné odosielanie bolo umožnené ministerstvom až od 15.1.2016.

Papierové hlásenie pobytu cudzincov zvíťazilo v ankete Byrokratický nezmysel roka 2015. Po spustení elektronického hlásenia na strane ministerstva bola do OBERON-u doplnená funkčnosť na elektronické zasielanie hlásení o pobyte cudzincov. Novinka je zahrnutá vo verzii Február/2016.

Obsah
1. Povinnosť ubytovateľa podľa zákona č. 404/2011 Z. z.
2. Čo musí ubytovateľ pre elektronické hlásenie spĺňať
3. Ako podať hlásenie o pobyte cudzinca v OBERON-e

1. Povinnosť ubytovateľa podľa zákona č. 404/2011 Z. z.

Hlásenie pobytu cudzincov stanovuje zákon č. 404/2011 Z. z. §113. Ubytovateľ je povinný:

 1. pri ubytovaní overiť totožnosť cudzinca,
 2. do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia,
 3. zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania; doručenie je možné aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.
 4. umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom.

2. Čo musí ubytovateľ pre elektronické hlásenie spĺňať

K tomu aby ubytovateľ mohol hlásenie pobytu cudzincov posielať elektronicky sú potrebné tieto veci:

 1. eID karta – osoby, ktoré budú zadávať hostí a posielať hlásenie musia byť držiteľmi elektronického občianskeho preukazu (eID karta) s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
 2. Poslať žiadosť o registráciu na príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície podľa miesta sídla ubytovateľa. Ubytovateľ musí byť registrovaný v agende hlásenia pobytu. Už teraz môžu ubytovatelia podávať písomné žiadosti o registráciu, ktoré je treba poštou či osobne doručiť na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície podľa sídla ubytovateľa. K žiadosti je potrebné pripojiť aj fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného či živnostenského registra, ktorým ubytovateľ preukáže odbornú spôsobilosť pre ubytovacie služby. Viac informácií ohľadom žiadosti a formulára nájdete na stránke ministerstva.
 3. Identifikátor – po registrácii bude ubytovaciemu zariadeniu pridelený identifikátor
 4. Archivácia podpísaného tlačiva Hlásenie pobytu cudzinca. Tlačivo podpisuje cudzinec. Povinnosť ubytovateľa je zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, uschovať ho po dobu dvoch rokov a na požiadanie predložiť originál na kontrolu policajnému útvaru zostáva zachovaná.

3. Ako podať hlásenie o pobyte cudzinca v OBERON-e

Všeobecné nastavenie v OBERON-e:

 1. Nastavenie identifikátora (prideleného cudzineckou políciou) pre firmu
  Firma - Nastavenie identifikatora
 2. Naplnenie číselníka štátov
  Firma - číselník štátov

Hlásenie pobytu cudzincov je možné urobiť elektronickou formou dvoma spôsobmi:

 1. Manuálnym vyplnením elektronického formulára – priamo v informačnom systéme eSlužby, jednotlivo zapisovať cudzincov, vhodné pri malom počte hostí
 2. Hromadný import z OBERON-u – importom z elektronickej knihy ubytovaných, hromadné zapísanie hostí zo súboru XML, ktorý vytvoril program OBERON

Postup vytvorenia exportu hlásenia pobytu

 1. Najskôr je potrebné vyexportovať ubytovaných hostí do súboru XML. Vytvoriť súbor typu XML je možné z dvoch miest v programe:
  1. Knihy ubytovaných, tlačidlo Možnosti
  2. Grafického prehľadu izieb, tlačidlo Možnosti

   Post_hlasenie_cudzincov_firma_wizard1
 2. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte objekty a obdobie, za ktoré budú vyexportované údaje z knihy ubytovaných. V prípade, že export ešte nikdy nebol vykonaný, zadajte dátum, od ktorého sa majú údaje exportovať.
  Post_hlasenie_cudzincov_firma_wizard3
 3. Hlásenie je možné vyexportovať do súboru XML, prípadne aj otvoriť webovú stránku pre zaslanie výkazu. Pre zaslanie výkazu elektronicky je potrebné, aby sa používateľ pomocou občianskeho preukazu prihlásil na portál.
  Post_hlasenie_cudzincov_firma_wizard4
 4. Na portáli zvoľte ponuku Zápis do knihy ubytovaných, potom Import knihy ubytovaných zo súboru. V ďalšom kroku nalistujte súbor XML a stlačte tlačidlo Odoslať.
 5. Následne je potrebné výkaz digitálne podpísať.

Import na portáli Elektronické služby MV SR

 

Informácie o exporte – doplnené stĺpce v zoznamoch:

V Zozname ubytovaných hostí a na formulári Ubytovanie (formulár záznamu ubytovaných hostí) boli doplnené stĺpce Dátum a čas exportu hlásenia pobytu.

Post_hlasenie_cudzincov_firma_grid_nove_stlpce

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB