Viacjazyčnosť v OBERON-e

Jednou z atraktívnych čŕt systému OBERON je skutočnosť, že podporuje viacjazyčnosť – tzv. jazykové verzie. Tie zahŕňajú tak jazykové verzie programu, ako aj jazykové verzie údajov v programe evidovaných. Kým jazykové verzie programu sú v OBERON-e dostupné už relatívne dlho, jazykové verzie údajov predstavujú horúcu novinku (dostupnú od verzie Júl/2022). O čo konkrétne pri daných verziách ide, komu sú určené, na čo slúžia a ako môžu zefektívniť prácu používateľov OBERON-u – odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky sú predmetom tohto článku.

Jazykové verzie programu

Pri jazykových verziách programu nejde o úplné jazykové verzie celého programu. Preložené sú len najčastejšie používané objekty (názvy jednotlivých položiek menu, názvy záložiek, tlačidiel atď.) a hlásenia v programe. Zároveň sú v programe preložené najpoužívanejšie tlačové výstupy, napr. faktúra, dodací list, objednávka, hotelový účet, výplatná páska atď.

Komu sú jazykové verzie programu určené?

Jazykové verzie programu sú určené predovšetkým tým používateľom systému OBERON, ktorí neovládajú slovenský jazyk (napr. vedenie, resp. manažéri v medzinárodných firmách a pod.).

Prečo nie je preložený celý program?

Dôvodom neúplnosti jazykových verzií programu je fakt, že aj keď je program prioritne určený pre malé a stredné firmy, obsahuje relatívne široký počet modulov a funkcií a tomu zodpovedá aj počet objektov, hlásení a tlačových výstupov. Keďže ide o rádovo stovky tisíc takýchto položiek, bolo by veľmi problematické všetky dôsledne preložiť do iných jazykov. Jazykové verzie programu si dávajú skromnejší cieľ, a to najmä uľahčiť používanie programu aj klientom neovládajúcim slovenský jazyk.

Obrázok č. 1: Jazykové súbory v Správcovi doplnkov

Ako pridám nový jazyk pre jazykové verzie programu?

Kým predvoleným jazykom programu je slovenčina, ďalší jazyk je možné doinštalovať pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis). Zoznam dostupných jazykov sa nachádza v oddiele Jazykové súbory. Akýkoľvek ďalší jazyk okrem jazykov dostupných v Správcovi doplnkov je možné v OBERON-e vytvoriť pomocou Editora jazykov. Editor jazykov je možné použiť aj na úpravu vybraných výrazov po nainštalovaní jazyka zo Správcu doplnkov.

Legislatívna poznámka

Prepnutím programu do iného jazyka sa nezmenia jeho vlastnosti a stále zostane legislatívne určený len na použitie pre daňové subjekty na území Slovenskej republiky.

Kto by však chcel program použiť napríklad na evidenciu zásob, prípadne využiť jeho ďalšie moduly, kde nedôjde k legislatívnej kolízii, môže tak, samozrejme, urobiť a program použiť kdekoľvek na svete (za predpokladu, že program bude fungovať aj v jazykovej verzii systému Windows používanej v danej lokalite).

Jazykové verzie údajov

Kým predchádzajúca časť článku bola zameraná na jazykové verzie programu, v nasledujúcej časti sa zameriame na jazykové verzie údajov, ktoré sú v systéme OBERON plne dostupné od verzie Júl/2022.

O čo ide?

Jazykové verzie údajov predstavujú preklady dát evidovaných v databáze účtovnej jednotky (napr. údajov na skladových kartách, ako je názov skladovej karty, doplňujúci text, skladová skupina atď.). Pritom platí, že každý používateľ si môže preklady údajov do databázy účtovnej jednotky pridávať sám. Po pridaní však budú dostupné pre všetkých používateľov databázy.

Predpokladom, aby používateľ mohol pridávať preklady údajov do databázy, je pridanie daného cudzieho jazyka do OBERON-u.

Ako pridám nový jazyk pre jazykové verzie údajov?

Nový cudzí jazyk je možné pridať do programu OBERON – Agenda firmy v ponuke Firma, Predvoľby, Štáty pridaním daného štátu. Výberom ponuky sa otvorí formulár Štát, ktorý umožňuje do systému OBERON pridať nový, resp. upraviť už pridaný štát, krajinu alebo závislé územie. Daný cudzí jazyk sa vyberá z rozbaľovacieho zoznamu pri položke Jazyk. Okrem slovenského jazyka je na výber dvanásť spravidla svetových jazykov, resp. jazykov susedných krajín.

Obrázok č. 2: Pridanie jazyka pridaním štátu

Ako pridám preklady do programu?

Po pridaní daného štátu (jazyka) pribudne v jednotlivých evidenciách pri položkách rozbaľovací zoznam s možnosťou výberu ikony vlajky daného štátu na zadanie prekladu položky do príslušného poľa.

Jazykové verzie údajov tak umožňujú evidovať vybrané údaje v OBERON-e v niekoľkých jazykových mutáciách. Napr. údaje na skladovej karte je možné evidovať v slovenskom, ale aj v anglickom, nemeckom, ruskom, maďarskom, poľskom, českom a ďalších jazykoch. Následne napr. pri vystavovaní faktúry v cudzej mene bude možné pridať položky do faktúry v danom jazyku. Inou oblasťou využitia je napr. preklad údajov prenášaných do ponuky eMenu aplikácie LUKUL – nielen mobilný čašník, ktorá funguje vo viacerých jazykových verziách – po prepnutí jazyka v aplikácii sa budú zobrazovať jednotlivé údaje v príslušnom jazyku. Podobne pri exporte údajov do internetového obchodu je možné tieto údaje prenášať v rôznych jazykoch v závislosti od potrieb daného e-shopu (napr. pri prevádzkovaní webovej stránky obchodu vo viacerých jazykových mutáciách).

Viac informácií o viacjazyčnosti v OBERON-e získate v téme Pomocníka OBERON Jazykové verzie OBERON-u.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB