Ak vám vychádza vyššia daň ako 3-tisíc eur musíte bločky evidovať podľa dodávateľov

V prípade, že v danom zdaňovacom období Vám z nákupov v hotovosti vychádza daň na odpočítanie vyššia ako 3000 eur, musíte bločky evidovať podľa dodávateľov. Táto zmena v legislatíve je platná od 1.4.2016. Nákupom v hotovosti sa pritom rozumie nákup na základe dokladu (bloček/zjednodušená faktúra) plateného v hotovosti alebo platbu kartou.

Prakticky sa Vás táto zmena dotkne len v prípade, že odpočítaná daň z nákupov v hotovosti za daňové obdobie presiahne 3000 eur. Pri účtovaní dokladov v účtovnom denníku od tohoto okamihu musíte vybrať aj Obchodného partnera, ktorý Vám doklad vystavil. Následne Vám OBERON bude do kontrolného výkazu automaticky zoskupovať odpočítanú daň za konkrétneho Obchodného partnera. Pre firmy, ktoré nemajú takéto vysoké nákupy v hotovosti (menej ako 15 000 eur) sa táto zmena netýka.

Popis legislatívnej zmeny

Dôvodom tejto zmeny je to, že v súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH od 1.4.2016 sa upravuje uvádzanie údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr (bločkov) v časti B.3. Doteraz v tejto časti platiteľ dane do 31.03.2016 vykazoval:

  • celkovú sumu základov dane,
  • celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil odpočítanie dane

Novelou zákona o DPH so zavedenou s účinnosťou od 1.4.2016 povinnosť pre platiteľov dane v kontrolnom výkaze v časti B.3. Časť B.3 bola rozšírená na B.3.1 (čo je pôvodná B.3) a B.3.2 v ktorej je potrebné vykazovať aj údaje o dodávateľoch tovarov alebo služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr bude 3 000 eur a viac. Zákon hovorí, že v tomto prípade je platiteľ dane v kontrolnom výkaze povinný uviesť osobitne:

  • celkovú sumu základov dane,

  • celkovú sumu dane,

  • celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH

Zmena sa prejaví len v kontrolnom výkaze DPH exportovanom do XML

Zo zákona môže byť kontrolný výkaz DPH podaný len elektronicky. Pripomíname, že táto povinnosť sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH).

V exportovanom výkaze DPH do formátu XML OBERON v súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH od 1.4.2016 v časti B3 obsahuje aj členenie na B.3.1 a B.3.2:

  • B.3 – došlé zjednodušené faktúry, tuzemské nákupy v hotovosti:

    • B.3.1 – Uvádza sa ako doposiaľ – suma zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane. Platí to v prípade, že je odpočítaná daň za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako 3000€.

    • B.3.2 – celková suma základov dane, celková suma dane a celková sumu odpočítanej dane podľa identifikačného čísla pre DPH. Platí to v prípade, že je odpočítaná daň za príslušné zdaňovacie obdobie vyššia ako 3000€ (t.j. doklady v celkovej výške viac ako cca 15 000 €). Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB