Ako na chybné aktualizácie Windows

Aktualizácie systému Windows z januára 2019 viacerým našim používateľom spôsobili nemalé problémy. Ide o chybu, o ktorej firma Microsoft vie a podľa informácie na svojej webovej stránke pracuje na jej odstránení.

Kým nebude chyba v operačnom systéme Windows odstránená, pristúpili sme k dočasnému riešeniu situácie (viac o riešení nájdete v článku Nefunkčný OBERON po aktualizácii Windows).

Keďže však firma Microsoft nešpecifikovala, kedy dôjde k náprave, firma EXALOGIC sa rozhodla vytvoriť a poskytnúť iné riešenie problému. Intenzívne pripravujeme nový upgrade OBERON-u, ktorý by vzniknuté problémy odstránil natrvalo bez ohľadu na to, či firma Microsoft chybu odstráni, alebo nie.

Aktuálny stav

Posledné problémy so spustením OBERON-u súvisia s chybou v systéme Windows, ktorá vznikla po nainštalovaní bezpečnostnej aktualizácie systému Windows. Po tejto  aktualizácii prestal systém Windows podporovať verziu 1997 súborovej databázy Microsoft Access. Keďže OBERON podporuje viacero databázových prostredí, problémy sa týkajú len používateľov, ktorí požívajú túto súborovú databázu.

Dočasné riešenie

Bezprostredne po vzniknutej situácii firma EXALOGIC pristúpila k jej dočasnému riešeniu. Používatelia majú na výber dve možnosti:

  • V prvom prípade môžu využiť spustenie súboru Microsoft Access 97 Fix (po nainštalovaní aktualizácie systému Windows nahradí chybný súbor pôvodným).
  • V druhom prípade v zásade ide o dočasné vypnutie aktualizácií Windows a odinštalovanie problematických aktualizácií.

Podrobný návod pre obe riešenia je k dispozícii v článku Nefunkčný OBERON po aktualizácii Windows.

Okrem toho vo verzii OBERON-u (Január/2019 z 14.01.2019) bol OBERON bol upravený tak, aby poškodenie databázového stroja v systéme Windows detekoval a neumožnil pracovať s danou databázou. Údržba databázy (servisná funkcia na opravu databázového súboru Microsoft Access) bola upravená tak, aby pri oprave databázy na počítači vždy vytvorila aj zálohu databázového súboru (do adresára OBERON\TEMP). Ak by oprava zlyhala z dôvodu chybného databázového stroja, bude možné dáta obnoviť.

Kedy chybu opravíme?

Keďže uvedený problém spôsobila firma Microsoft, chybu môže opraviť výlučne firma Microsoft. Keďže však firma Microsoft neuviedla, kedy chybu odstráni, firma EXALOGIC sa rozhodla pokúsiť vyriešiť problém iným spôsobom, a to použitím inej verzie súborovej databázy Microsoft Access. Keďže ide o komplikovanú systémovú zmenu, nebolo možné poskytnúť riešenie ihneď. Na uvedenom probléme intenzívne pracuje celý vývojový tím, ktoré výsledkom je momentálne aktuálna Beta verzia systému OBERON.

Trvalé riešenie

Bola vydaná nová verzia OBERON-u zatiaľ vo verzii BETA (Február/2019 Beta1), v ktorom bola nahradená pôvodná verzia súborovej databázy Microsoft Access (1997) inou verziou (Microsoft Access 2003). Okrem toho, pribudla podpora ďalšej verzie súborovej databázy Microsoft Access 2007, ktorý používa databázový súbor s príponou ACCDB. Na prístup k tomuto súboru sa používa iná verzia databázového stroja (2007 Office System Driver), ktorý je potrebné do počítača doinštalovať. Ostrá verzia OBERON-u bude k dispozícii v blízkej budúcnosti.

Postup prechodu na vyššiu verziu súborovej databázy

Skôr, ako bude možné vykonať prechod na vyššiu verziu súborovej databázy Microsoft Access, je nevyhnutné, aby aktuálny databázový stroj na vašom počítači pracoval korektne. Inými slovami, je nevyhnutné mať spustený Microsoft Access 97 Fix (postup nájdete v Riešení 1 v tomto článku) alebo mať odinštalované problémové aktualizácie systému Windows (postup odinštalovania aktualizácií systému Windows nájdete v Riešení 2 v tomto článku). Overiť správne fungovanie databázového stroja je možné vytvorením novej skúšobnej firmy (databázy).

K aktualizácii súborovej databázy Microsoft Access bol spracovaný aj videonávod Aktualizácia Microsoft Access.

1. Zálohovanie databázy – v prvom kroku je potrebné vykonať zálohu aktuálnej databázy, prípadne všetkých databáz (v prípade účtovných firiem). V prípade jednej účtovnej jednotky je možné použiť manuálne zálohovanie dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. V prípade vyššieho počtu databáz použite automatické zálohovanie. Inou možnosťou je jednoducho skopírovať databázu/databázy na záložné médium pomocou súborového manažéra (Prieskumník Windows, Total Commander… ).

2. Inštalácia novej verzie OBERON-u – momentálne vydanej verzie Február/2019 Beta1 (ostrá verzia OBERON-u bude k dispozícii v dohľadnom čase).

3. Konverzia na novú verziu databázy – používanú verziu súborovej databázy Microsoft Access je možné zmeniť funkciou Údržba databázy Microsoft Access, prípadne funkciou Prevod do novej databázy. Pre účtovné firmy s vyšším počtom databáz pribudol nový sprievodca Hromadná údržba databáz Microsoft Access. Obe voľby sú dostupné v ponuke OBERON, Otvorenie agendy firmy, tlačidlo Možnosti.

Oranžovou farbou sú zvýraznené databázy (firmy), ktoré používajú pôvodnú verziu súborovej databázy Microsoft Access a ktoré je potrebné konvertovať na vyššiu verziu súborovej databázy.

UPOZORNENIE: Odporúčame vykonať konverziu všetkých databáz, ktoré používate. Dôvodom je, že po prípadnom nainštalovaní ďalších aktualizácií systému Windows sa môže opäť poškodiť databázové prostredie (za predpokladu, že firma Microsoft problém neodstráni).

4. Opätovné zálohovanie databázy – po konverzii je potrebné vykonať opätovnú zálohu aktuálnej databázy, prípadne všetkých databáz (v prípade účtovných firiem). V prípade jednej účtovnej jednotky je možné použiť manuálne zálohovanie dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. V prípade vyššieho počtu databáz použite automatické zálohovanie. Inou možnosťou je jednoducho skopírovať databázu/databázy na záložné médium pomocou súborového manažéra (Prieskumník Windows, Total Commander… ).

Alternatívne riešenie

Súborová databáza Microsoft Access je vhodná pri používaní najmä na jednom počítači. I keď z technického hľadiska ju môžu používať viacerí používatelia v sieti, v súčasnosti existujú optimálnejšie riešenia, a to použitie SQL servera. Hoci je toto riešenie na správu o niečo náročnejšie, poskytuje lepší výkon (rýchlejšie odozvy) a najmä vyššiu bezpečnosť, a to za porovnateľné náklady, ako súborová databáza. Napríklad SQL server MariaDB je open source riešením, ktoré je možné získať zdarma. Odporúčame obrátiť sa na svojho servisného technika, ktorý vám poskytne najlepšie riešenie podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Všetkým používateľom, ktorých vyššie uvedené problémy akýmkoľvek spôsobom postihli, ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť pri čakaní na vyriešenie vzniknutej situácie. Dúfame, že tieto problémy nikomu z vás vážnym spôsobom nenarušili chod firmy alebo podnikania a zostanete naďalej naším verným používateľom.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB