Ako na nové mzdy v 01/2017?

Post_partner_vyhladavanie_thumb_100Pri prechode z pôvodných miezd na nový modul (je dostupný v OBERON-e od verzie December/2016) sa doporučujeme riadiť informáciami v tomto článku. O novinkách v tomto module sme písali v článku Nové mzdy už k dispozícii. Niektorí používatelia spracovávali mzdy na novom module už za mesiac december, niektorí si dokončili rok 2016 v pôvodných mzdách.

Mzdy za január 2017 (ktoré sa budú počítať vo februári) bude možné počítať len v novom module Mzdy a dochádzka (pôvodný program už nebude legislatívne upravovaný). Z tohto dôvodu je potrebné, aby všetci používatelia začali používať nový modul čo najskôr a prechod realizovali už počas januára.

Prechod z pôvodného programu

Nový modul pre spracovanie miezd používa pre uloženie údajov databázu OBERON-u – teda nie samostatnú databázu ako pôvodné mzdy. Z tohto dôvodu je potrebné pri prechode do nového OBERON-u vykonať import údajov z pôvodnej databázy. Import je možné vykonať pomocou sprievodcu Import údajov z programu Mzdy a personalistika, ktorý je dostupný v ponuke Mzdy. Ak sa ponuka Mzdy nezobrazuje v hlavnom okne OBERON-u, je potrebné v nastaveniach programu povoliť modul Mzdy a dochádzka.

Podrobné informácie o prechode na nové mzdy a importe údajov je možné získať v téme Pomocníka Import údajov z programu Mzdy a personalistika.

Obr. č.1.)  Import údajov

Po úspešnom prechode z pôvodného programu a naimportovaní údajov do OBERON-u je potrebné skontrolovať a prípadne nastaviť niektoré ďalšie náležitosti.

Nastavenie programu

V nastaveniach programu (ponuka Servis) je potrebné overiť, prípadne upraviť nasledovné nastavenia:

 • Záložka Všeobecné:
  – spôsob ukladania príloh a iných dokumentov zvoľte Do databázy
 • Záložka Mzdy a dochádzka:
  – možnosť schvaľovať mzdy –
  spracovanú mzdu môže podpisovať iný používateľ OBERON-u (mzdu potom nebude možné bez zrušenia podpisu upravovať)
  – spôsob výpočtu náhrady za sviatok pri mesačnej mzdy

Obr. č.2.) Nastavenia programu

Nastavenie údajov o firme

V ponuke Firma, položka Údaje o firme zadajte:

 • Záložka Zodpovedné osoby:
  – zodpovednú osobu za vedenie mzdovej agendy
 • Záložka Mzdy a dochádzka:
  – deň určený na výplatu miezd
  – výšku percenta odvodu do sociálneho fondu

Obr. č.3.) Údaje o firme

 

Skontrolujte, či pri importe správne naimportovalo číslo Vášho bankového účtu aj s kódom SWIFT (Firma, Vlastné bankové účty).

Nastavenie mzdových údajov

 • Overenie údajov o poisťovniach – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS, DDP (Mzdy, Poisťovne). Aby správne pracovali exporty výkazov do týchto inštitúcii, musia mať vyplnené čísla bankových účtov v IBAN formáte (IBAN môže byť aj s medzerami). Čísla bankových účtov v tejto evidencii sa používajú v príkazoch na úhradu ako cieľové účty.
 • Bankové spojenie pre úhradu dane  zo mzdy – zadáva sa v evidencii Stále platby (ponuka Účtovníctvo, Stále platby), typ stálej platby Mzdy – Daň zo mzdy (preddavková). Tu sa zadáva cieľový bankový účet pre úhradu tejto dane, prípadne aj zdrojový účet (ten je možné pri tvorbe príkazu k úhrade zmeniť).
 • Bankové spojenie pre prevod sociálneho fondu – ak sa finančné prostriedky sociálneho fondu nachádzajú na samostatnom bankovom účte,  zadajte stálu platbu typu Mzdy – Tvorba sociálneho fondu.

Obr. č.4.) Stála platba – Daň zo mzdy

Kontrola naimportovaných údajov

 • Kontrola naimportovaných údajov z personalistiky – v evidencii Pracovníci a Pracovné pomery pracovníkov skontrolujte, či import správne naimportoval pracovníkov z personalistiky. Neimportujú sa pracovníci  bez spracovanej mzdy, alebo takí, ktorým nebola spracovaná mzda za posledný rok 2016. Keďže sa rodné číslo považuje za osobný údaj, v nových mzdách sa bude pracovať (v tlačových výstupoch) s osobným číslom – overte, prípadne upravte vygenerované osobné čísla pracovníkom.
 • Kontrola naimportovaných údajov spracovaných miezd- importujú sa len posledné tri roky (2014, 2015, 2016).
 • Z dôvodu exportu do rôznych inštitúcii je potrebné mať správne nastavenú štátnu príslušnosť jednotlivých pracovníkov (Mzdy, Pracovníci). Ďalej je potrebné skontrolovať číselník štátov, kde pri každom použitom štáte musí byť nastavený kód štátu (ISO), viac informácii v téme Pomocníka Zoznam štátov.

Spracovanie miezd za obdobie 01/2017

Posledným krokom pred samotným spracovaním miezd je nastavenie spracovávaného obdobia.

Obr. č.5.) Nastavenie spracovávaného obdobia

Mzdy za mesiac 01/2017 bude možné spracovať len v pripravovanej verzii Január/2016, ktorá bude vydaná koncom januára.

Aktivácia a zakúpenie licencie

Aby bolo možné spracovávať mzdy za 1/2017 je potrebné si na OBERON zakúpiť licenciu. Zakúpením sa rozumie zaslanie objednávky licencie do firmy Exalogic a následné zadanie aktivačného kódu. Obidve činnosti je možné vykonať elektronicky priamo z programu (Servis, Licenčné práva).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB