Náhrada mzdy a odmeňovanie vo sviatok

Dňa 04.04.2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce a ďalších predpisov na riešenie dopadov šírenia nákazy COVID-19. Zmeny, ktoré prináša, budú platiť nielen v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ale ich účinnosť sa predĺži aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Prijaté opatrenia sa okrem iného týkajú aj náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa. V tejto súvislosti bolo vykonaných niekoľko úprav v OBERON-e (dostupných od verzie Apríl/2020 SP2). Ďalšie zmeny v programe sa týkajú odmeňovania za sviatok počas mimoriadnej situácie.

Náhrada mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa

Legislatívna úprava definuje zatvorenie prevádzky zamestnávateľa na základe rozhodnutia štátneho orgánu, resp. vyhlásenia núdzového stavu ako prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Ak zamestnanec z uvedeného dôvodu nemôže vykonávať prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného mesačného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy platnej pre daný mesiac.

Priemerná minimálna hodinová mzda platná pre daný mesiac sa vypočíta ako podiel minimálnej mesačnej mzdy a celkového fondu pracovných hodín v danom mesiaci (napr. v apríli 2020 bol fond 176 hodín a minimálna mesačná mzda 580 €. Priemerná minimálna hodinová mzda je tak v tomto mesiaci 3.2955 €).

V prípade, že má zamestnanec koeficient minimálnej mzdy iný ako 1 (jeden), prepočet na tento koeficient sa neuplatňuje, jeho minimálna hodinová náhrada však nesmie byť nižšia ako minimálna hodinová mzda, ktorá podľa platnej legislatívy predstavuje 3.333 €.

Vzhľadom na uvedené legislatívne zmeny bol do systému OBERON pridaný nový druh neprítomnosti s názvom Prekážky – vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá určuje použitie upraveného spôsobu výpočtu náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa.

Ďalej bola upravená mzdová zložka Prekážky na strane zamestnávateľa, kde bolo umožnené zmeniť spôsob uplatnenia mzdovej tarify okrem % z priemernej mzdy aj na sumu za hodinu.

Program pri uplatnení uvedenej neprítomnosti automaticky vypočíta 80 % náhrady z priemernej mzdy a overí, či suma za hodinu nie je nižšia ako priemerná minimálna hodinová mzda platná pre daný mesiac, ktorú v takom prípade použije.

Odmeňovanie za sviatok

S pretrvávajúcou situáciou súvisiacou s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID-19 súvisí aj problematika odmeňovania pracovníkov počas sviatkov. Na čo majú zamestnanci nárok vyplýva najmä z toho, či počas sviatku pracujú alebo nepracujú a z akého dôvodu.

Národný inšpektorát práce vydal k tejto problematike podrobné usmernenie, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke: https://www.ip.gov.sk/odmenovanie-za-sviatok-pocas-mimoriadnej-situacie/.

Podľa tohto usmernenia sa určuje firmám nezahŕňajúcim sviatok do odpracovaných hodín vyplácať sumu náhrady za sviatok vo výške 100 % priemernej mzdy zamestnanca.

V nasledujúcej časti uvádzame príklady pre situáciu, že sú zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou a cez sviatok nepracujú.

V prípade firmy vyplácajúcej náhrady za sviatok, ktorá nezahŕňa sviatky do odpracovaných hodín, je nutné neprítomnosť Prekážky – vyhlásená mimoriadna situácia rozdeliť tak, aby boli sviatky vyňaté z rozsahu dní uvedenej neprítomnosti a pokračovať ďalšou neprítomnosťou začínajúcou prvým pracovným dňom nasledujúcim po sviatku. Program v tomto prípade vypočíta náhradu za dané sviatky vo výške 100 % priemernej mzdy zamestnanca.

Neprítomnosti pre mesiac apríl 2020:

Použitie neprítomnosti Prekážky – vyhlásená mimoriadna situácia v prípade firmy nevyplácajúcej náhrady za sviatok, ktorá však zahŕňa sviatky do odpracovaných hodín, je potrebné postupovať štandardným spôsobom. Uvedená neprítomnosť sa zadá od 04.04.2020 do 30.04.2020 bez prerušenia.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB