Nová verzia OBERON Apríl/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 21.04.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2017. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2017.

 

OBERON

 • Export e-mailových adries – Bol upravený export e-mailových adries z evidencie obchodných partnerov. Pribudla možnosť exportovať všetkých obchodných partnerov, aktuálne načítaných alebo vybrané skupiny. Zároveň pribudla možnosť zvoliť oddeľovač e-mailových adries (čiarka, bodkočiarka, atď.).
 • Google konektor – bol odstránený problém v prepojení CRM a Google kalendárom – pri väčšom zaťažení (traffic) Google zablokoval komunikáciu.

Účtovníctvo

 • Zaúčtovanie faktúry – bolo upravené zaúčtovanie faktúry do účtovného denníka (účtovný predpis) – rozúčtovanie položiek na služby a tovar (prípadne výrobky) je vytvárané automaticky bez ohľadu na to, či je zadané číslo predkontácie na položke faktúry. Prihliada sa na predkontáciu na skladovej karte, prípade ak neexistuje, posudzuje sa typ skladovej karty.
 • Nastavenie spôsobu účtovania skladu – v nastaveniach programu pribudlo nastavenie spôsobu účtovania zásob (spôsob A, spôsob B). Nastavenie ovplyvňuje zaúčtovnanie účtovného predpisu prijatej (došlej) faktúry podľa predkontácií zadaných na skladovej karte. Viac informácií o účtovaní skladu je možné získať v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).
 • Súhrnné obraty – v peňažnom denníku bol upravený tlačový výstup Súhrnné obraty – bolo doplnené zoskupovanie podľa skupín stĺpcov.
 • Úhrada faktúry – bola upravená úhrada faktúry do peňažného denníka – rozúčtovanie položiek na služby a tovar je robené automaticky bez ohľadu na to, či je zadané číslo predkontácie na položke faktúry. Pri rozúčtovaní (súčasne do viacerých stĺpcov peňažného denníka) sa prihliada na typ skladovej karty.
 • Nepeňažné operácie v peňažnom denníku – v peňažnom denníku pribudol ďalší typ nepeňažnej operácie a to Nepeňažná operácia (úhrada FA). Táto nepeňažná operácia pri väzbe na faktúru bude znamenať jej úhradu – bude ju možné použiť napr. pre zápočet, centové vyrovnania, kurzové rozdiely a podobne. Zápisy typu Nepeňažná operácia sa naopak nebudú považovať za úhradu, ale len účtovanie, napr. odpisy, alebo v prepojení na faktúru preúčtovanie pomernej časti daňovo uznateľných výdavkov.

Všetky zápisy v peňažnom denníku budú spätne upravené podľa vyššie uvedeného textu – pri účtovaní nasledujúcich účtovných operácií je však potrebné mať na zreteli túto zmenu (pôvodne sa všetky nepeňažné operácie v prepojení na faktúru považovali za úhradu).

Skladová evidencia

 • Číslovanie skopírovanej skladovej karty – po skopírovaní skladovej karty sa do čísla doplní sufix #01 – používateľ si môže číslo karty upraviť podľa logiky skladu (karty z rovnakého druhu začínajú rovnakými číslicami), prípadne je možné vygenerovať úplne nové číslo skladovej karty – pribudlo tlačidlo pre vygenerovanie úplne nového (najväčšieho) čísla.
 • Predané množstvo kusov, fliaš len ako celé čísla – v evidencii Merné jednotky pribudlo nastavenie Na doklade umožniť zadať len celé množstvo. Pri danej mernej jednotke je možné nastaviť, či pri jej použití v predaji je možné zadať množstvo len ako celé číslo, prípadne aj ako desatinné, napr. bm (bežný meter), môže sa predávať len na celé metre (1,2,3,4 …), alebo aj desatinnú časť, (1.50 bm, 1.80 bm …).
 • Názov dodávateľa na skladovej karte – v súvislosti s úpravou skladovej karty pre evidenciu viacerých dodávateľov (prípadne aj ďalších subdodávateľov) bol odstránený problém s filtrovaním skladových kariet podľa dodávateľov. Problém bol odstránený, pričom názvy dodávateľov boli zahrnuté do fulltextového vyhľadávania.

Pokladnica OBERON

 • Bonovacie tlačiarne – pribudla podpora viacerých bonovacích tlačiarní (celkom 10, pôvodne 3). Zároveň pribudla možnosť tlače kópie objednávky na bonovacej tlačiarni – kópia môže byť tlačená na tej istej fyzickej tlačiarni, prípadne aj na inej. Tlač kópie sa nastavuje priamo na skladovej karte.
 • Predaj variant – predaj variant skladových kariet pomocou čiarového kódu bol upravený – ak rovnaký čiarový kód obsahuje konkrétny variant a zároveň aj skladová karta, bude predaný variant (pôvodne bola nájdená skladová karta a variant bolo potrebné vybrať manuálne).
 • Oddeľovač chodov – v reštauračnom režime na otvorenom účte pribudla možnosť oddeľovať jednotlivé chody (tlačidlo pod položkami dokladu) – na bonovacej tlačiarni sa tlačí oddeľovací riadok.
 • Obraty podľa typov platieb – tlač obratov podľa typov platieb (na pokladničnej tlačiarni) bola doplnená o položku Presun na hotelové účty.
 • Nové tlačidlo Test komunikácie – v Pokladnici OBERON pribudlo nové tlačidlo Test komunikácie. V prípade problémov s komunikáciou obsluha pokladnice môže overiť, či fiškálne zariadenie (fiškálna tlačiareň) už komunikuje alebo nie, napr. po vypnutí a jej opätovnom zapnutí.

Mzdy a dochádzka

 • ISCP – bol implementovaný export údajov štatistického zisťovania o cene práce (ISCP).
 • Rekapitulácia miezd – tlačový výstup Rekapitulácia miezd (podrobne) je možné vytvoriť v členení podľa prevádzok, pracovísk, prípadne typov pracovných pomerov.
 • Ročné hlásenie – pribudlo tlačivo Finančná správa – Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane – je dostupné v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov (nový hromadný dokument).
 • Úprava pracovných dní (hodín) neprítomnosti – pracovné dni a hodiny neprítomností (napr. práceneschopnosti) je možné manuálne upraviť.
 • Pracovné pomery pracovníkov – v evidencii Pracovné pomery pracovníkov pribudol nový tlačový výstup Pracovné pomery pracovníkov.
 • Podpisová listina miezd – bola upravená o možnosť členenia aj podľa pracoviska (pôvodne len podľa prevádzky).
 • Prehľad nemocenských dávok – pribudol nový tlačový výstup, ktorý zobrazí prepojenia medzi neprítomnosťami typu nemocenské a mzdovými zložkami vytvorenými v mzdách.
 • Krátenie minimálnej mzdy – bol upravený výpočet krátenia minimálnej mzdy v prípade nástupu pracovníka do pracovného pomeru v priebehu mesiaca z kalendárnych na pracovné dni.
 • Práceneschopnosť (neprítomnosť) – bol upravený výpočet pre špecifické prípady.
 • Celková suma náhrady – bola vykonaná úprava, kedy sa môže manuálne zmeniť celková vypočítaná suma danej náhrady.

Hotelová recepcia

 • On-line rezervačný formulár – v rezervačnom formulári ubytovania pribudla možnosť podrobnejšieho zobrazenia vypočítanej ceny ubytovania – kalkulácia ceny vo forme tabuľky.
 • Notifikácie k on-line rezerváciám – pribudla možnosť automaticky notifikovať prijaté on-line rezervácie ubytovania. Jedna notifikácia sa zasiela hosťovi a zároveň druhá notifikácia aj ubytovaciemu zariadeniu – tu okrem štandardného e-mailu môže byť zaslaná aj SMS správa na konkrétne tel. číslo.
 • Členenie položiek na účte – na hotelovom účte (prípadne v kalkulácii ceny v rezervácii) je možné členiť položky podľa typu – ubytovanie, daň z ubytovania, strava, služby a ostatné. Z tohto dôvodu boli upravené aj tlačové výstupy z hotelových účtov.
 • Zdroje rezervácií – k zdroju (k pôvodu) rezervácií pribudla možnosť priradiť konkrétny spôsob zadania, napr. manuálne zadanie, webový formulár OBERON, Channel Manager AvailPro a podobne.
 • Externé číslo rezervácie – v rezervácii ubytovania (k zdroju rezervácii) pribudlo ďalšie pole pre zadanie externého čísla rezervácie. Je vhodné pre manuálny zápis napr. čísla rezervácie z booking.com. Pri používaní Channel Manager-a program do tohto poľa automaticky zapisuje tieto externé čísla rezervácií.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB