Pripravovaná eKasa a OBERON

Dňa 01.01.2019 vstúpil do účinnosti zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a Zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov. Uvedeným zákonom Finančná správa SR zavádza projekt on-line napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy, známy pod názvom eKasa.

Ako to bude fungovať

Každá registračná pokladnica alebo fiškálna tlačiareň bude musieť byť pripojená pomocou internetu on-line na Finančnú správu SR. Elektronické registračné pokladnice (ERP) sa tak zmenia na on-line registračné pokladnice (ORP). V praxi to bude znamenať, že každá elektronická pokladnica bude odosielať pokladničné doklady on-line na Finančnú správu SR. To je rozdiel v porovnaní so súčasným systémom, keď sú dáta o transakciách uchovávané iba v pokladnici.

Výhody pre podnikateľa

Medzi najdôležitejšie výhody zavedenia eKasy pre podnikateľov patrí:

  1. zrušenie orgánu servisnej organizácie a jej povinností,
  2. ruší sa povinnosť pravidelných servisných prehliadok, plombovanie pokladníc a pod.,
  3. odpadá povinnosť viesť knihu pokladnice,
  4. zrušenie povinnosti vystavovania denných uzávierok,
  5. možnosť zaslať doklad elektronicky, napr. e-mailom (vtedy sa však nesmie tlačiť).

Časový harmonogram zavedenia eKasy

  1. Do 30.6.2019 – podnikatelia môžu používať ERP (aktuálne pokladnice).
  2. Od 01.04.2019 do 30.6.2019 prechodné obdobie – ak však  podnikateľovi vznikne povinnosť evidovať tržby prvýkrát až od 01.04.2019, tak sa naňho už dobrovoľné používanie nevzťahuje a evidovať tržby po novom musí povinne.
  3. Od 01.07.2019 úplný prechod na ORP.

Súčasná virtuálna registračná pokladnica (VRP) prevádzkovaná Finančnou správou SR ostáva bez zmeny – úpravy v zákone z pohľadu eKasy sa jej nedotýkajú.

eKasa a OBERON

OBERON v súčasnosti podporuje širokú škálu fiškálnych modulov (tlačiarní) a klasických elektronických registračných pokladníc. Aktuálne používané registračné pokladnice (fiškálne tlačiarne) bude pre zavedenie eKasy nevyhnutné upraviť, prípadne kúpiť nové. Už dnes je však isté, že OBERON pre krátkosť času nebude môcť v súvislosti so zavedením eKasy naďalej podporovať všetky dosiaľ podporované registračné pokladnice (fiškálne tlačiarne).

Niektoré typy pokladníc už nebude možné ani upraviť (napr. ak používajú ihličkovú tlačiareň alebo to bude rozhodnutie výrobcu/dovozcu pokladnice), prípadne cena úpravy sa bude približovať k cene nového zariadenia. Používateľov preto vyzývame k opatrnosti a obozretnosti, či si dajú súčasnú pokladnicu (fiškálnu tlačiareň) upraviť, resp. pre ktorú novú registračnú pokladnicu sa rozhodnú.

Úpravu, prípadne nákup registračných pokladníc (fiškálnych tlačiarní) odporúčame odložiť až na obdobie, keď bude jasné, ktoré z nich budú kompatibilné s OBERON-om. O zozname týchto registračných pokladníc budeme používateľov OBERON-u informovať na našej webovej stránke, prípadne e-mailom hneď, ako to bude možné.

Zákon šitý horúcou ihlou

Podľa nášho názoru je implementácia eKasy šitá horúcou ihlou, pričom stanovené termíny sa nedajú stihnúť a dodržať – v decembri 2018 bol schválený zákon, v ktorom sa zásadným spôsobom zmenila definícia eKasy a už v apríli 2019 musia nové firmy túto eKasu používať. Finančná správa SR si na proces certifikácie vyhradila lehotu 3 mesiace – ak by ho využila a termín 01.04.2019 by mal byť reálny, proces certifikácie by mal začať najneskôr 01.01.2019. A už vôbec sa nemyslelo na prepojenie skladových softvérov s novými pokladnicami – nové zariadenia budú mať upravený komunikačný protokol, preto budú zmeny v skladových a pokladničných systémoch nevyhnutné.

Od Čechov to nedokážeme ani len okopírovať

Zavedenie eKasy je už od začiatku chaotické. V Českej republike sa on-line pokladnice (EET – Elektronická evidence tržeb) používajú už od roku 2017. Na Slovensku sa pozmeňovacími návrhmi  zamýšľaná softvérová pokladnica de facto zmenila  na hardvérovú – doklad sa okrem zaslania na Finančnú správu musí uchovať aj v tzv. nezmazateľnom lokálnom dátovom úložisku. To je v zásade definované ako fyzické hardvérové zariadenie – čiže už nejde o čisto zamýšľanú softvérovú pokladnicu. Do tohto úložiska sa okrem pokladničných bločkov budú ukladať aj výbery/vklady a iné nefiškálne doklady (priebežné účty, súhrny obratov, mincovky a pod.). Keby u nás platil rovnaký zákon ako v Česku, podnikatelia by nemuseli upravovať, resp. kupovať žiadne nové pokladnice alebo fiškálne tlačiarne.

V ČR môže prepojenie na Finančnú správu využiť akýkoľvek softvér a stať sa tak pokladnicou – na Slovensku musí byť softvér certifikovaný. Certifikácia zbytočne zvyšuje byrokraciu a cenu systému, zásadne komplikuje technické riešenie. V ČR je dokumentácia a testovacie prostredie na eKasu (EET) verejne dostupné, na Slovensku na využitie testovacieho prostredia musí softvérová firma podpisovať tzv. Dohodu o mlčanlivosti… Ešte však ani dnes (24.01.2019) nie je Finančná správa schopná softvérovým firmám (napriek podpísanej dohode) sprístupniť testovacie prostredie pre eKasu.

V ČR sa Finančnej správe zasiela len hlavička dokladu (celková suma), na Slovensku sa musí zasielať celý doklad aj s položkami. Finančná správa tak bude mať prehľad o každej predanej položke, pričom pri zadaní identifikačného kódu zákazníka bude vedieť o každom jeho nákupe. O tom, či je záujmom akejkoľvek osoby poskytnúť informáciu Finančnej správe o každom svojom nákupe, necháme na vašom posúdení…

Naše odporúčanie

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto článku by sme vás ako používateľov OBERON-u chceli požiadať, aby ste pozorne sledovali informácie o eKase na našej webovej stránke. Vyhnete sa tak problému, že vašu registračnú pokladnicu (fiškálnu tlačiareň) upravenú pre potreby eKasy systém OBERON nebude podporovať.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB