UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Zálohovanie jednorazových obalov (aktualizované)

Na základe rozhodnutia Európskej komisie všetky členské štáty Európskej únie sú do roku 2025 povinné zabezpečiť zber jednorazových plastových PET fliaš a plechoviek v rozsahu 90 %. Národná rada SR v tejto súvislosti schválila príslušnú legislatívu (zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a jeho novelu), ktorá sleduje zvýšenie miery zberu odpadov z jednorazových nápojových obalov a súčasne zníženie množstva týchto obalov v prírode ako odpadu zaťažujúceho životné prostredie. Na základe prijatej legislatívy sa od 1. 1. 2022 v Slovenskej republike zaviedol zálohový systém na plastové PET fľaše a plechovky. Spolu so zákonom platí aj jeho vykonávací predpis – vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

V súvislosti s prijatými legislatívnymi zmenami bolo v systéme OBERON vykonaných niekoľko úprav. Dostupné sú od verzie programu Január/2022. Informácie o nich a tipy na príslušné nastavenia v OBERON-e prinášame v nasledujúcom prehľade.

Nový typ skladovej karty

Vo formulári Skladová karta, záložka Základné pribudol nový typ karty Vratný obal. Je určený pre skladové položky predstavujúce tak jednorazové vratné obaly (plastová PET fľaša, plechovka), ako aj bežné vratné obaly (napr. pivové fľaše, prepravky, palety a pod.).

Obrázok č. 1: Skladová karta Jednorazový vratný obal (PET fľaša, plechovka)

Po nastavení typu skladovej karty Vratný obal je potrebné skontrolovať aj nastavenie príznaku Vratný obal v záložke Reg. pokladnice.

Obrázok č. 2: Nastavený príznak Vratný obal v záložke Reg. pokladnice skladovej karty

Číslo viazanej položky

Pokiaľ ide o nastavenie viazanej položky, pole Kód viazanej položky bolo na skladovej karte presunuté zo záložky Reg. pokladnice do prvej záložky Základné a zmenil sa jeho názov na Číslo viazanej položky.

Obrázok č. 3: Nastavenie viazanej položky na skladovej karte

Kód položky bol totiž zmenený na číslo skladovej karty, nakoľko automatické pridávanie viazanej položky do dokladu bolo dopracované aj do výdajok a príjemiek (pôvodne bolo dostupné len v Pokladnici OBERON). Automatický zápis viazanej položky je možné využiť pri jednorazových vratných obaloch (plastová PET fľaša, plechovka), ako aj pri bežných vratných obaloch (napr. pivových fľašiach).

Kupón pre vrátenie zálohy

Do programu bola implementovaná podpora nasnímania čiarového kódu z kupónu na odber jednorazových zálohových obalov (PET fľaše, plechovky). Po nasnímaní kupónu sa na doklad automaticky pridá záporná položka so sumou, ktorú je potrebné vrátiť alebo z dokladu odpočítať.

Ako nastaviť vratné obaly?

V systéme OBERON je možné pracovať so všetkými typmi zálohovateľných vratných obalov, ktoré môžeme rozdeliť na:

  1. bežné – sklenené fľaše (pivová atď.), prepravky a pod.
  2. jednorazové – plastové PET fľaše, plechovky.

Tak pri bežných, ako aj jednorazových tovaroch je potrebné založiť príslušné skladové karty (napr. Pivová fľaša, Jednorazový vratný obal a pod.) na ktorých je potrebné nastaviť typ karty Vratný obal a nastaviť cenu s výškou 0,13 € bez DPH pri sklenených fľašiach a 0,15 € bez DPH pri plastových PET fľašiach a plechovkách. Zároveň je potrebné skontrolovať aj nastavenie príznaku Vratný obal v záložke Reg. pokladnice.

Obrázok č. 4: Nastavenie ceny na skladovej karte Jednorazový vratný obal

Príjem/výdaj vratných obalov

Následne sa bude príjem a výdaj (predaj) týchto obalov realizovať formou viazanej položky – na príslušnej skladovej karte (napr. Rajec sýtená 1,5 l PET, Zlatý bažant svetlé 12 %, 0,5 l fl) je v záložke Základné potrebné nastaviť Číslo viazanej položky (Obrázok č. 3). V tom prípade bude vratný obal figurovať na doklade ako osobitná položka.

Výkup jednorazových vratných obalov

Pre potreby výkupu jednorazových vratných obalov je vhodné založiť osobitnú skladovú kartu (inú ako tú, ktorá sa bude predávať formou viazanej položky) napr. s názvom Jednorazový vratný obal (vrátenie). Pod ňou sa budú evidovať vykúpené jednorazové vratné obaly na nápoje (plastové PET fľaše, plechovky). Na karte je potrebné nastaviť typ Služba s cenou 0,15 € bez DPH, keďže sa pri nej nesledujú stavy zásob vrátených jednorazových obalov. Dôležité je aj nastavenie príznaku Vratný obal v záložke Reg. pokladnice.

Obrázok č. 5: Skladová karta Jednorazový vratný obal (vrátenie) určená na výkup

Číslo skladovej karty na vrátenie zálohy je následne potrebné zadať vo formulári Pokladnica OBERON – nastavenia, záložka Rozšírené.

Obrázok č. 6: Zadanie čísla skladovej karty Jednorazový vratný obal (vrátenie) a čísla skenera

Číslo skenera

Vo formulári Pokladnica OBERON – nastavenia, záložka Rozšírené je aj pole na zadanie 4-miestneho číslo skenera (napr. 0126), ktoré bude dostupné v používateľskom účte v registračnom portáli Správu zálohového systému. Pri snímaní kupónu zo zariadenia na odber zálohovaných obalov sa budú akceptovať len čiarové kódy s týmto číslom skenera.

V prípade viacerých prevádzok je možné zadať čísla viacerých skenerov (oddelené čiarkou) – v tom prípade budú akceptované aj kupóny z týchto prevádzok.

Ak sa nezadá žiadne číslo skenera, budú akceptované všetky kupóny (aj od iných dodávateľov).

Ďalšie informácie získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB