Nový upgrade OBERON-u

Po dočasnom riešení v súvislosti s chybnými aktualizáciami Windows z januára 2019 firma EXALOGIG pristúpila k trvalému riešeniu vzniknutého problému. Ide o nový upgrade OBERON-u, ktorý vzniknutú situáciu rieši natrvalo bez ohľadu na to, či firma Microsoft chybu odstráni, alebo nie.

Nefunkčný OBERON

V prípade, že vám OBERON hlási chybu pri spustení (Obrázok č. 1 a Obrázok č. 2), chyba je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená nainštalovaním najnovšej aktualizácie systému Windows (od 9.1.2019 a z nasledujúcich dní). Chyba sa prejavuje pri súborovej databáze Microsoft Access (súbor s príponou MDB), teda nie pri SQL databázach. Aktualizácia spôsobí nefunkčnosť databázového stroja, ktorý pristupuje k tejto súborovej databáze. Problém sa prejavuje nefunkčnosťou hardvérového kľúča (pri multilicencii), prípadne aj pri transportoch údajov.

Obrázok č. 1: Chybové hlásenie

Obrázok č. 2: Chybové hlásenie po inštalácii verzie OBERON-u Január/2019

Trvalé riešenie

Trvalé riešenie vzniknutého problému spočíva  v prechode na vyššiu verziu súborovej databázy. V tejto súvislosti bola vydaná nová verzia OBERON-u Február/2019, v ktorej bola nahradená pôvodná verzia súborovej databázy Microsoft Access (1997) inou verziou (Microsoft Access 2003). Okrem toho, pribudla podpora ďalšej verzie súborovej databázy Microsoft Access 2007, ktorý používa databázový súbor s príponou ACCDB. Na prístup k tomuto súboru sa používa iná verzia databázového stroja (2007 Office System Driver), ktorý je potrebné do počítača doinštalovať.

Postup prechodu na vyššiu verziu súborovej databázy

UPOZORNENIE! Nasledujúci postup je potrebné dodržať STRIKTNE a V CELOM ROZSAHU! V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu databázy a strate údajov!

K postupu bol spracovaný aj videonávod Aktualizácia databázy Access, ktorý znázorňuje najdôležitejšie kroky postupu (okrem zálohovania databázy na začiatku a na konci postupu).


1. Zálohovanie databázy
– v prvom kroku je potrebné vykonať zálohu aktuálnej databázy, prípadne všetkých databáz (v prípade účtovných firiem). V prípade jednej účtovnej jednotky je možné použiť manuálne zálohovanie dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. V prípade vyššieho počtu databáz použite automatické zálohovanie. Inou možnosťou je jednoduché skopírovanie databázy/databáz na záložné médium pomocou súborového manažéra (Prieskumník Windows, Total Commander… ).

2. Inštalácia novej verzie OBERON-u Február/2019. Po nainštalovaní novej verzie je potrebné odložiť reštart (zvoľte možnosť Nie, počítač reštartujem neskôr.).

3. Odinštalovanie Aktualizácií zabezpečenia operačného systému Windows – postup nájdete na stránke Odinštalovanie aktualizácií Windows. Po odinštalovaní aktualizácií reštartujte počítač.

Poznámka: Namiesto odinštalovania Aktualizácií zabezpečenia operačného systému Windows môžete spustiť Microsoft Access 97 Fix (postup nájdete na stránke Spustenie Microsoft Access 97 Fix).

4. Konverzia na novú verziu databázy pred samotnom konverziou je potrebné vyskúšať, či je danú firmu možné otvoriť. Ak firmu otvoriť nie je možné, konverziu nevykonajte – databáza je poškodená a je ju nutné obnoviť zo zálohy! Ak otvorenie firmy, prípadne transformácia databázy do novšej verzie OBERON-u skončí bez chýb, môžete pristúpiť k samotnému prevodu databázy do verzie MS Access 2003, a to funkciou Údržba databázy Microsoft Access, prípadne funkciou Prevod do novej databázy. Pre účtovné firmy s vyšším počtom databáz pribudol nový sprievodca Hromadná údržba databáz Microsoft Access. Obe voľby sú dostupné v ponuke OBERON, Otvorenie agendy firmy, tlačidlo Možnosti.

Obrázok č. 1 Údržba databázy Microsoft Access

Oranžovou farbou sú zvýraznené databázy (firmy), ktoré používajú pôvodnú verziu súborovej databázy Microsoft Access a ktoré je potrebné konvertovať na vyššiu verziu súborovej databázy.

UPOZORNENIE: Odporúčame vykonať konverziu všetkých databáz, ktoré používate. Dôvodom je, že po prípadnom nainštalovaní ďalších aktualizácií systému Windows sa môže opäť poškodiť databázové prostredie (za predpokladu, že firma Microsoft problém neodstráni).

Obrázok č. 2 Databáza po prechode na vyššiu verziu súborovej databázy

5. Opätovné zálohovanie databázy – po konverzii je potrebné vykonať opätovnú zálohu aktuálnej databázy, prípadne všetkých databáz (v prípade účtovných firiem). V prípade jednej účtovnej jednotky je možné použiť manuálne zálohovanie dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. V prípade vyššieho počtu databáz použite automatické zálohovanie. Inou možnosťou je jednoduché skopírovanie databázy/databáz na záložné médium pomocou súborového manažéra (Prieskumník Windows, Total Commander… ).

6. Opätovné zapnutie aktualizácií – po konverzii všetkých databáz verzie Microsoft Access 1997 môžete zapnúť automatické aktualizácie systému Windows.

Alternatívnym riešením je SQL server

Súborová databáza Microsoft Access je vhodná pri používaní najmä na jednom počítači. I keď z technického hľadiska ju môžu používať viacerí používatelia v sieti, v súčasnosti existujú optimálnejšie riešenia, a to použitie SQL servera. Hoci je toto riešenie na správu o niečo náročnejšie, poskytuje lepší výkon (rýchlejšie odozvy) a najmä vyššiu bezpečnosť, a to za porovnateľné náklady, ako súborová databáza. Napríklad SQL server MariaDB je open source riešením, ktoré je možné získať zdarma. Odporúčame obrátiť sa na svojho servisného technika, ktorý vám poskytne najlepšie riešenie podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Všetkým používateľom, ktorých vyššie uvedené problémy akýmkoľvek spôsobom postihli, ešte raz ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť pri čakaní na vyriešenie vzniknutej situácie. Dúfame, že tieto problémy nikomu z vás vážnym spôsobom nenarušili chod firmy alebo podnikania a zostanete naďalej naším verným používateľom.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB