Zálohujte údaje automaticky v OAC

Kyberútoky a malvér všetkého druhu, ako sú počítačové vírusy, červy, trójske kone, ransomvér, spajvér atď., výbuch plynu, požiar, povodeň alebo iná živelná pohroma, strata, krádež či pokazený počítač – to sú len niektoré z mnohých dôvodov, pre ktoré by mala účtovná jednotka mať neustále na zreteli jednu z najdôležitejších vecí pri svojom podnikaní – zálohovanie údajov. V systéme OBERON je funkcia zálohovania údajov samozrejmou súčasťou programu na zabezpečenie ochrany dát (databázy) pri vedení agendy firmy. Od posledných verzií softvéru sa navyše automatické zálohovanie v OBERON-e výrazne zjednodušilo. Dostupné je vo forme automatickej úlohy v programe OBERON Automation Center. Viac informácií o tejto novinke prinášame v tomto článku.

Upozornenie

Používateľom OBERON-u aj na tomto mieste pripomíname, že program OBERON Automation Center (OAC) v štruktúre systému OBERON postupne nahrádza starší program OBERON Center. Cieľom je združiť všetky funkcie programu OBERON Center do automatických úloh programu OBERON Automation Center. Keďže funkcií je pomerne vysoký počet, nie je možné ich „preklopiť“ jednorazovo, len postupne. Časť z nich (vrátane automatického zálohovania) je už v programe OAC obsiahnutá a dostupná je z ponuky Servis, Automatické úlohy. Viac informácií získate v článku Novinka – OBERON Automation Center.

Možnosti zálohovania údajov v OBERON-e

Zálohovanie údajov (zálohovanie dát, backup) vo všeobecnosti znamená vytváranie kópie, resp. kópií údajov a ich ukladanie na záložné médium pre prípad potreby obnovenia práve spracúvaných alebo nedávno uložených údajov, ak došlo k ich poškodeniu, strate alebo zničeniu. Zálohovanie údajov v systéme OBERON je možné vykonávať dvoma základnými spôsobmi:

  1. Manuálne zálohovanie – je dostupné v programe OBERON – Agenda firmy v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. Pomocou sprievodcu je možné vykonať zálohu údajov danej účtovnej jednotky (firmy) na záložné médium (pevný alebo vymeniteľný disk). Manuálne zálohovanie je určené len pre súborovú databázu Microsoft Access (nie SQL server).
  2. Automatické zálohovanie – vykonáva sa bez zásahu obsluhy na základe nastavenej automatickej úlohy programom OBERON Automation Center (OAC). Je určené pre databázový systém SQL server aj súborovú databázu Microsoft Access, umožňuje však aj zálohovanie iných, neúčtovných údajov.

Obrázok č. 1: Automatické zálohovanie v ponuke automatických úloh OBERON-u

Automatické zálohovanie v OAC

Oproti pôvodnému spôsobu automatického zálohovania pomocou programu OBERON Center, automatické zálohovanie prostredníctvom programu OBERON Automation Center (OAC) je podstatne jednoduchšie a používateľsky priateľskejšie.

Automatické zálohovanie v OAC predstavuje automatickú úlohu, ktorá v systéme OBERON umožňuje automatické zálohovanie údajov účtovnej jednotky (firmy). Možno ho používať tak pre databázový systém SQL server (MariaDB , MySQL, MS SQL Server), ako aj súborovú databázu Microsoft Access, pričom umožňuje vytváranie záloh aj ďalších, neúčtovných údajov. Zálohované údaje sa v závislosti od nastavení ukladajú na disk počítača (C:\OBERON-ZALOHY) alebo akékoľvek iné záložné médium, ktoré sa nachádza v lokálnom počítači, prípadne sa odosielajú na FTP server.

V prípade databáz SQL servera je možné v rámci jednej automatickej úlohy zálohovať všetky databázy umiestnené v danom SQL serveri. Pri zálohovaní databáz (okrem MS SQL Servera) sa vytvorí súbor s príponou ZIP (štandardný ZIP archív). Záložný súbor môže byť chránený heslom.

Pri sieťovej prevádzke možno ako FTP server použiť aj lokálny NAS server (Network Attached Storage). To umožní povoliť prístup k zálohovaným údajom len vybraným pracovníkom na základe prihlasovacích údajov do FTP servera.

Informácie o automatickom zálohovaní sa priebežne ukladajú do Sledovania činností (ponuka Servis), kde sú dostupné každému používateľovi, ktorý si tak môže overiť, či sa databáza zálohuje.

Obrázok č. 2: Nastavenie automatického zálohovania

Nastavenie automatického zálohovania

Nastavenie automatického zálohovania v programe OBERON Automation Center spočíva v nastavení automatickej úlohy Automatické zálohovanie v ponuke Servis, Automatické úlohy. Pred nastavením automatickej úlohy sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Viac informácií a podrobný postup nastavenia automatického zálohovania je dostupný v téme Automatické zálohovanie.

Obnova údajov v OAC

Obnova automaticky zálohovaných údajov súborovej databázy Microsoft Access sa vykonáva manuálne. Na obnovu údajov je potrebné rozbaliť zálohovaný ZIP archív a databázu skopírovať do priečinka C:\OBERON\DATA_U.

Obnova automaticky zálohovaných údajov SQL servera sa vykonáva pomocou externých databázových nástrojov (MySQL Workbench, Heidi SQL, SQL Server Management Studio).

Ďalšie informácie získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB