UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Znížená DPH 10 % pre šport a gastro

Na základe novely zákona o DPH sa v prípade reštauračných a stravovacích služieb a vybraných plnení v oblasti športu v období od 1. januára 2023 znižuje sadzba dane z pridanej hodnoty na 10 %. Uvedené opatrenie sa zavádza vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu s energiami a s cieľom podpory cestovného ruchu a podpory športu.

Podľa posledných správ v médiách sa dané opatrenie zavádza natrvalo.

V nasledujúcom článku prinášame súhrn informácií o potrebných nastaveniach v OBERON-e pre tých používateľov, ktorých sa uvedená legislatívna zmena týka. Uvedené nastavenia sú v systéme OBERON dostupné od verzie December/2022.

Plnenia v oblasti športu

V oblasti športu sa znížená sadzba DPH 10 % bude uplatňovať pri plneniach vyznačujúcich sa vysokou energetickou náročnosťou. Vzťahovať sa bude na:

 • prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
 • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení,
 • vstupné do umelých kúpalísk.

Plnenia v oblasti gastrosektora

Daň z pridanej hodnoty sa zníži na 10 % aj v prípade reštauračných a stravovacích služieb. Uplatňovať sa má na podávanie jedál a nápojov, ak sú sprevádzané službami, ako je napríklad poskytnutie umývateľného riadu a príboru, obsluhy, priestoru na konzumáciu či toaliet. Rozhodujúce je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska DPH definovať ako poskytnutie služby, nie dodávka tovaru. Ak sa bude dodávať samotné jedlo alebo nápoj bez týchto služieb (na donášku alebo so sebou), takéto plnenie bude podliehať základnej sadzbe DPH (20 %).

Obrázok č. 1: Znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k novele zákona o DPH

Obrázok č. 2: Odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu

Nastavenia v OBERON-e

S ohľadom na uvedené opatrenie je potrebné v systéme OBERON urobiť príslušné nastavenia, a to v závislosti od charakteru prevádzky. Na vykonanie niektorých nastavení je potrebné mať nainštalovanú verziu OBERON-u December/2022.

Športová prevádzka

V prípade prevádzkovateľov lanoviek a vlekov, krytých a nekrytých športových zariadení a umelých kúpalísk je potrebné nastaviť na príslušných skladových kartách zníženú sadzbu DPH 10 %. Nastavenie zníženej sadzby DPH na skladových kartách je možné v OBERON-e vykonať pomocou funkcie Hromadná zmena sadzieb DPH (postup je dostupný nižšie v časti Nastavenie zníženej sadzby DPH).

Gastroprevádzka

V prípade poskytovateľov reštauračných a stravovacích služieb môže v praxi nastať niekoľko situácií:

A. Predaj jedál a nápojov výlučne na konzumáciu v rámci prevádzky

V tomto prípade je potrebné nastaviť na skladových kartách zníženú sadzbu DPH 10 % pomocou funkcie Hromadná zmena sadzieb DPH (postup nižšie v časti Nastavenie zníženej sadzby DPH)).

B. Predaj jedál a nápojov výlučne na donášku, resp. so sebou

Nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia, ale ponechať na skladových kartách sadzbu DPH 20 %.

C. Predaj jedál a nápojov prevažne na konzumáciu v rámci prevádzky a príležitostne na donášku, resp. so sebou

Ak prevádzka poskytuje reštauračné a stravovacie služby prevažne v rámci svojej prevádzky, je potrebné nastaviť na príslušných skladových kartách zníženú sadzbu DPH 10 %.

V prípade, že si zákazník objedná jedlo alebo nápoj na donášku alebo zo sebou, môžu nastať tieto situácie:

 • jedlo/nápoj na donášku, resp. so sebou sa predáva s odlišnou cenou ako v rámci prevádzky – vtedy je potrebné vytvoriť nové (duplicitné) skladové karty. Kým na pôvodných kartách určených na predaj v rámci prevádzky sa nastaví sadzba DPH 10 % (postup nižšie), na nových skladových kartách určených na donášku, resp. predaj so sebou sa zachová sadzba DPH 20 %. Zároveň sa na skladových kartách nastaví rôzna cena.
 • jedlo/nápoj na donášku, resp. so sebou sa predáva s rovnakou cenou ako v rámci prevádzky – v tomto prípade nie je potrebné vytvárať nové (duplicitné) skladové karty. Na všetkých skladových kartách je potrebné nastaviť zníženú sadzbu DPH 10 %. Následne sa môže predaj na donášku realizovať pomocou otvorených účtov na donášku v Pokladnici OBERON, kde sa sadzba pridanej položky automaticky upraví na 20 %. Aby sa sadzba automaticky upravila, je potrebné vo formulári eMenu – nastavenia v záložke Donáška začiarknuť políčko Automaticky zmeniť sadzbu DPH novej položky z nižšej sadzby na vyššiu. Uvedené nastavenie platí aj pri predaji na donášku pomocou aplikácie LUKUL – nielen mobilný čašník.
Obrázok č. 3: Nastavenie Automaticky zmeniť sadzbu DPH novej položky z nižšej sadzby na vyššiu

Alebo celkom jednoducho

Alternatívne je možné na zmenu sadzby DPH na položke použiť veľmi jednoduché riešenie. Ide o tlačidlo na rýchlu zmenu sadzby DPH, ktoré pribudlo na Pokladnici OBERON.

Ak prevádzka poskytuje reštauračné a stravovacie služby prevažne v rámci svojej prevádzky, nastaví na príslušných skladových kartách zníženú sadzbu DPH 10 %. V prípade, že si zákazník objedná jedlo/nápoj na donášku alebo zo sebou, obsluha pokladnice použije tlačidlo na Pokladnici OBERON na rýchlu zmenu sadzby DPH (na 20%). Aby sa tlačidlo na Pokladnici OBERON zobrazovalo, je potrebné vo formulári Pokladnica OBERON – nastavenia v záložke Akcie začiarknuť políčko Umožniť rýchlu zmenu sadzby DPH na položke dokladu.

Uvedené tlačidlo možno použiť aj v prípade, že prevádzka predáva jedlá a nápoje na donášku, resp. zo sebou, ale príležitostne aj v rámci prevádzky. Vtedy ponechá na príslušných skladových kartách sadzbu DPH 20 % a pri objednávkach v rámci prevádzky použije uvedené tlačidlo na Pokladnici OBERON na rýchlu zmenu sadzby DPH na 10%.

Obrázok č. 4: Tlačidlo na zmenu sadzby DPH na Pokladnici OBERON

Sadzba DPH pre nákup

Pri predaji položiek evidovaných ako jednoduché skladové karty (t. j. nie receptúry – napr. Arašidy, Chrumky a pod.) je možné na daných skladových kartách nastaviť okrem štandardnej sadzby DPH aj sadzbu DPH pre nákup (formulár Skladová karta, záložka Cena). To umožňuje pri predaji v rámci prevádzky nastaviť zvlášť sadzbu DPH pre nákup a zvlášť sadzbu DPH pre výdaj. Napr. skladová karta Chrumky arašidové 60 g bude mať nastavenú sadzbu DPH pre nákup 20 % a štandardnú sadzbu DPH (pre výdaj) 10 %. Na zobrazovanie sadzby DPH pre nákup je potrebné v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknuť políčko Umožniť pracovať s dvoma sadzbami DPH.

Obrázok č. 5: Nastavenie sadzby DPH pre nákup na skladovej karte

Nastavenie zníženej sadzby DPH

Nastavenie zníženej sadzby DPH na skladových kartách je možné v OBERON-e vykonať pomocou funkcie Hromadná zmena sadzieb DPH.

Obrázok č. 6: Nastavenie filtra na výber skladových kariet na zmenu sadzby DPH

Pri zmene môžete postupovať podľa nasledujúceho návodu:

 1. Hromadná zmena sadzieb DPH je nevratný proces, preto pred jej spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov.
 2. V programe OBERON – Agenda firmy otvorte evidenciu Skladové karty. Pomocou funkcie Označovanie záznamov označte tie skladové karty, na ktorých chcete zmeniť sadzbu DPH z 20 % na 10 %.
 3. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a v záložke Filtre nastavte filter s podmienkou Vybrať záznamy – Len označené. V evidencii Skladové karty skontrolujte vyfiltrované skladové karty, na ktorých chcete znížiť sadzbu DPH, a stlačte tlačidlo Možnosti.
 4. Zvoľte možnosť Hromadná zmena sadzieb DPH. V sprievodcovi nastavte hodnotu pôvodnej a novej sadzby DPH (pôvodná sadzba 20 %, nová sadzba 10 %).
 5. Ak chcete zachovať pôvodnú predajnú cenu na skladovej karte, zvoľte možnosť Zachovať predajné ceny s DPH.
 6. Ak nechcete zmeniť na skladových kartách aj sadzbu DPH pre nákup, ponechajte políčko Nastaviť aj sadzbu DPH pre nákup nezačiarknuté.
 7. Ak používate registračné pokladnice v režime off-line (napr. EURO), zvoľte možnosť Automaticky nastaviť.
 8. V nasledujúcom kroku vyberte, na ktoré karty sa má zmena sadzby DPH aplikovať – zvoľte možnosť Aktuálne vybrané.
 9. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa na vyfiltrovaných kartách v zozname vykoná hromadná zmena sadzby DPH.
Obrázok č. 7: Sprievodca hromadnou zmenou sadzby DPH

Upozornenie

V prípade, že sa vám pri použití funkcie Hromadná zmena sadzieb DPH na nastavenie zníženej sadzby DPH 10 %, ktorá je popísaná vyššie v tomto článku, na skladových kartách zmenila nielen štandardná sadzba DPH (pre výdaj), ale aj sadzba DPH pre nákup, na spätné nastavenie sadzby DPH pre nákup na hodnotu 20 % je možné použiť funkciu Hromadné zmeny. Upozorňujeme, že túto zmenu je potrebné vykonať len na jednoduchých skladových kartách, na skladových kartách typu receptúra vykonať túto zmenu nie je potrebné.

Obrázok č. 8: Sprievodca hromadnou zmenou sadzby DPH pre nákup

Pri zmene môžete postupovať podľa nasledujúceho návodu:

 1. V programe OBERON – Agenda firmy otvorte evidenciu Skladové karty. Pomocou funkcie Označovanie záznamov označte tie skladové karty, na ktorých chcete zmeniť sadzbu DPH pre nákup z 10 % na 20 %.
 2. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a v záložke Filtre nastavte filter s podmienkou Vybrať záznamy – Len označené. V evidencii Skladové karty skontrolujte vyfiltrované skladové karty, na ktorých chcete znížiť sadzbu DPH, a stlačte tlačidlo Možnosti.
 3. Zvoľte možnosť Hromadné zmeny. V sprievodcovi vyberte pole Sadzba DPH pre nákup a nastavte hodnotu novej sadzby DPH na 20 %.
 4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa na vyfiltrovaných kartách v zozname vykoná hromadná zmena sadzby DPH pre nákup.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB