Archiles

Archiles predstavuje webovú aplikáciu, ktorá umožňuje automatické vyťažovanie účtovných a platobných údajov z faktúr, ich elektronickú archiváciu a následný import do systému OBERON.

Vyťažovanie dokumentov

Automatické štruktúrované vyťažovanie účtovných a platobných údajov z faktúr sa realizuje skenovaním a nahrávaním papierových dokladov do digitálneho archívu Archiles. Doklady vo formáte PDF je možno do archívu nahrávať priamo. Vďaka vyťažovaniu údajov a ich digitálnej archivácii nie je potrebné manuálne prepisovať doklady do účtovníctva a vyhľadávať účtovné a firemné doklady s ich dátami vo fyzických zložkách (šanónoch). 

Rozšírením hlavnej webovej aplikácie je mobilná aplikácia pre operačný systém Android. Jej primárnou úlohou je zjednodušenie a zrýchlenie skenovania a nahrávania dokumentov do digitálneho archívu.

Digitálny archív

Vyťažené dokumenty a ich údaje sa ukladajú do zabezpečeného elektronického archívu. Dáta sú uložené lokálne v krajine poskytovania služby a nie vo verejnom cloude. Vďaka webovému rozhraniu sú archivované údaje dostupné on-line.

Import faktúr

Vyťažené údaje uložené v digitálnom archíve možno importovať do OBERON-u. To, či sa faktúra v OBERON-e naimportuje do prijatých, prijatých zálohových, vystavených, vystavených zálohových faktúr atď. závisí od kategórie dokumentu v systéme Archiles, a toho, aký má kategória priradený typ dokladu. Ak ide podľa kategórie o riadnu (nie zálohovú) faktúru a táto má zápornú sumu, automaticky sa jej v OBERON-e priradí typ Dobropis. Podľa toho, kam sa faktúra naimportuje, sa jej priradí aj číselný rad. Export ťarchopisov aktuálne nie je podporovaný. Ku každej faktúre sa v OBERON-e uloží odkaz na faktúru v digitálnom archíve Archiles.

Prepojenie s OBERON-om

Aplikácia so systémom OBERON spolupracuje prostredníctvom XML komunikácie, ktorá zabezpečuje prenos faktúr prostredníctvom súboru XML. V aplikácii sa vyexportujú faktúry vo forme súboru XML, ktorý sa následne importuje do OBERON-u buď v Knihe pohľadávok, alebo v Knihe záväzkov (ponuka Fakturácia) s použitím funkcie XML komunikácia - import dokladu, resp. XML komunikácia - hromadný import dokladov (tlačidlo Možnosti).

Implementácia služby

Na implementáciu služby Archiles kontaktujte dodávateľa e-mailom,  telefonicky alebo odoslaním kontaktného formulára na webovej stránke produktu.

Informácie platné k 09/2023


Podpora a cena

Produkt je spoplatnený podľa cenníka dodávateľa. Službu je možné vyskúšať zdarma jednoduchou registráciou na webovej stránke produktu. Podporu k produktu zabezpečuje jeho dodávateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

Archiles, s.r.o
Černyševského 10
851 01 Bratislava

Tel.: +421 911 474 400
E-mail: info@archiles.sk
www.archiles.sk